Przesłanie historii i współczesnej nauki…

17-07-12 – 16-05-13…

Najwyższa  pora, żeby człowiek przestał być nie rozumiejącą marionetką.

Istotnym  faktem jest uświadomienie sobie istnienia dwóch półkul mózgowych, prawej i lewej.
Mało tego, okazuje się, że za ich anatomicznie zwierciadlanym podobieństwem kryją się zasadnicze funkcjonalne różnice. Dziś nie ulega już wątpliwości, że mamy dwa mózgi.

Lewa półkula to logiczny i krytyczny mózg, który wydaje się zwracać na zewnątrz w kierunku świata zewnętrznego.

Prawa półkula to intuicyjny mózg, który spogląda do wewnątrz, do wnętrza naszej istoty.

Zadaniem mózgu jest >zmaganie się< z problemami dnia codziennego.
Zadaniem prawego – jest zajmowanie się naszymi stanami wewnętrznymi i uczuciami. Prawy mózg zajmuje się strukturą całości, a lewy przyziemnymi problemami.

Dziś jest już coraz bardziej jasne, że rzeczywistą przyczyną nerwic dewiacji osobowościowych jest konflikt między lewo-i prawomózgowym ego. Lewy jest władcą świadomości, prawy jest władcą podświadomości. Ideałem jest harmonia między tymi dwoma mózgami i ich ego.

Geniusz to ten kto potrafi dostroić się do Praw Czasu i Przestrzeni oraz zawartej w nich informacji.

Liczby 16 i 33 znajdujemy min. w strukturze naszego kręgosłupa czyli namierzonej na Czas i Przestrzeń makroanteny. Znajduje się ona również w strukturze naszego DNA, którego spirale spełniają rolę mikroanten pamiętając, że między makroanteną a mikroantenami istnieje rezonansowy związek. Znajdujemy te liczby również w Biblii. Zapamiętajmy to i przypominajmy sobie zawsze gdy o tych liczbach będzie mowa. Wtedy bowiem rośnie nasza biologiczna-kosmiczna synchroniczność!

Wracając do tematu półkul mózgowych odnajdziemy ich odpowiedniki równiez w Biblii.
Są to dwie zasadnicze części Biblii:
Pisma Hebrajskie ( tzw. Stary Testament) jako odpowiednik lewej półkuli mózgowej
i Pisma Greckie (tzw. Nowy Testament) jako odpowiednik prawej półkuli mózgowej.

Zasadność takiego przyporządkowania potwierdza nie tylko Biblia ale dowodzą go przedstawiciele narodu izraelskiego, którzy wychowani przez Przymierze Prawa rozwinęli do perfekcji sprawność logicznej lewej półkuli mózgowej, lecz ta logika nie równoważona jest odpowiednio przez rozwój prawomózgowej intuicji i wrażliwości…
Dopiero misja Chrystusa i ustanowiony przez niego nowy wzorzec człowieka oraz ich biblijna pochodna – Pisma Greckie (tzw. Nowy Testament) przyniosły element równoważący nadmiernie rozwiniętą logikę w postaci odwołania się do „związanego” z prawą półkulą mózgową uczucia miłości, służby, poświęcenia, altruizmu etc…
To właśnie dopiero Jezus  jako właśnie Hebrajczyk przełamał monopol i dyktat lewej półkuli mózgowej. Uczynił to najpierw w sobie co znalazło wyraz w Jego służbie. Tym samym ustanowił nowy wzorzec człowieka, nowy ideał, nowy standard pełnego człowieka używającego harmonijnie swoich półkul…
Efez: 2: 14-15. ” Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni.
On zniósł zakon przykazań i przepisów aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka”.

Równocześnie Jego misja i śmierć spowodowały zmianę w podświadomości wszystkich ludzi jako, że umysły podświadome są ze sobą powiązane.
A jak pamiętamy podświadomość związana jest z prawą półkulą mózgową.

Jednak barierę istniejącą między półkulami mózgowymi tzn. barierę między świadomością i podświadomością musi usunąć każdy osobiście.
Chrystus ustanowił wzorzec i dał przykład!
Cytowany werset z Efez 2: 14-15 wskazuje również na >przegrodę stojącą pośrodku ciała< a nie tylko między półkulami mózgowymi. Nie ulega zatem wątpliwości, że ta >przegroda< dotyczy również albo przede wszystkim kręgosłupa anatomicznie znajdującego się dokładnie pośrodku ciała lecz rozumianego nie tylko biologicznie, ale i duchowo.

Oczywistym jest, że pierwszymi ludźmi którzy skorzystać mogli i powinni z misji i nauki Chrystusa byli przedstawiciele narodu izraelskiego.

Od niepamiętnych czasów istniała także społeczność symbolizująca sobą prawą półkulę mózgową i jej cechy. To mało znana w naszej historii społeczność Słowa – Słowianie, ze swoją niezrozumiałą, mało pragmatyczną, pozornie naiwną osobowością…

Była to społeczność skrajnie asymetryczna w stosunku do hebrajskiej.

Dlatego nieuniknione z punktu widzenia prawa symetrii-asymetrii stało się ich spotkanie.
A nieodzowne z punktu widzenia doskonalenia i dostrojenia człowieka do kosmicznego poziomu stało się współistnienie tych dwóch specyficznych i wybitnych społeczności: słowiańskiej i hebrajskiej.
Znaczenie ma nie tylko historyczne i terytorialne współistnienie ale i czysto biologiczne dające w efekcie optymalny słowiańsko-hebrajski genotyp.
Wydaje się on być dość znacznie rozpowszechniony a jednocześnie dziwnie przemilczywany…

Tymczasem to właśnie dopiero taki genotyp daje optymalny wariant możliwości!
Jest to również doskonały przykład oddziaływania inteligencji Praw Czasu i Przestrzeni, które zmusiły te – tak biegunowo różne nacje do historycznego współistnienia…
Dowodem zaś jakości rozwoju lewomózgowej logiki przez pierwiastek są naukowe osiągnięcia przedstawicieli tej nacji. Większość chociażby Noblistów to Żydzi.

Logiczny umysł to jednak nie wszystko. Doskonale sprawdza się on i funkcjonuje w kartezjańskiej metodologii >od ogółu do szczegółu<.(ta metodologia dalej niestety cechuje współczesną naukę)…
Tyle, że ta nauka jest dość jednostronna. Dzięki niej zrozumiano wiele szczegółów, ale jednocześnie zagubiono wizerunek całości, zagubiono syntezę, która jest domeną prawej półkuli mózgowej i pierwiastka słowiańskiego…
Tutaj należy  doinformować społeczność światową o osiągnięciach pierwiastka słowiańskiego, które zwykle się przemilcza a mianowicie, że  największym (poza wysokim stopniem dostrojenia do Praw Uniwersalnych) osiągnięciem pierwiastka słowiańskiego była ich tradycyjna medycyna oparta na kręgosłupie i wibracjach!

Słowianie posiadali własną służbę zdrowia opartą właśnie na kręgosłupie i wibracjach. Wiedza ta zaś była przekazywana z rodu na ród. Po dziś dzień istnieją zwłaszcza na terytorium Rosji przedstawiciele starożytnych rodów słowiańskich praktykujących swoją jak się okazuje ponadczasową medycynę.
Popularne zaś dziś w Ameryce i wielu zachodnich krajach profesje jak chiropraktyka, osteopatia mają rodowód słowiański! To słowiańscy emigranci z Europy Środkowej i Wschodniej zawieźli tę sztukę do Ameryki a wyposażeni w bardziej krytyczny i logiczny rozum nowi Amerykanie uczynili z tego nie tylko biznes ale również silny alternatywny kierunek, który nie dał się wyeliminować mimo podejmowanych ku temu prób. To tenże ruch podtrzymuje jeszcze znaczną część amerykańskiego społeczeństwa zniewolonego przez chemiczną destrukcyjną medycynę oraz  przez podświadomą siłę swojego cichego duchownego oddziaływania podtrzymuje jeszcze zdrowe siły i myśli w części amerykańskiego społeczeństwa.

Nie szkodzi, że mało kto wie, że to dzięki Słowianom! smile

Istniejący zaś jeszcze w Rosji przedstawiciele starosłowiańskich rodów kontynuujących starodawną naukę i tradycję medyczną obok manualnej pracy z kręgosłupem używają sił wibracji, wybijając i wygrywając różne rytmy dla leczenia różnych chorych i chorób.

Koło historii zatoczyło krąg ale krąg na spirali, gdyż rozumiemy to na wyższym już poziomie. Zrozumienie zaś misji Chrystusa jako SYMBOLICZNEGO KRĘGOSŁUPA BOŻEGO PLANU ZBAWIENIA CZŁOWIEKA podnosi ten już słowiańsko-hebrajski temat na znacznie wyższy poziom!

Stopniowo bowiem wyjawia się Kosmiczny Chrystus i Kosmiczny Kręgosłup dające bazę, wzorzec i mechanizm dla rozwiązywania kosmicznych problemów z niezbędnym udziałem człowieka.

Istnieje jeszcze inna analogia do dwóch półkul mózgowych człowieka.
Stanowi nią podział kuli wszechświata na 2 połowy tzn. 2 półkule: materialną i antymaterialną.

Fakt ten został również ukazany we  freskach w Kaplicy Sykstyńskiej przedstawiajacych Sąd Ostateczny …

Cyt. Dwie elipsy przedstawiają także kulę czasoprzestrzenną wszechświata.
W tej symbolizującej półkulę materialną znajduje się upadający krzyż- symbol czerpania przez Mistrzów Skrajności energii z wiary ludzi.
W elipsie symbolizującej półkulę antymaterialną znajduje się upadająca kolumna- symbol autorytetów, które przykuwają ludzkie myślenia do siebie i do materii…

Lewa półkula mózgowa reprezentuje materialną półkulę wszechświata, a prawa – antymaterialną.

Jeśli zaś prawdą jest, że aktualnie Ziemia (wraz z Galaktyką) wchodzi w antymaterialną półkulę Wszechświata to ludzkość aby przeżyć musi rozwijać przymioty typowe dla prawej półkuli mózgowej a więc altruizm, intuicję..ect, zgodnie z przesłaniem z Fresków:

Cyt.    Równowagę między miłością bezinteresowną i egoizmem zaburzył pierwiastek wolnej woli. Miłość przekształciła się w prawo własności do drugiej osoby, grupy ludzi, kraju, narodu, boga. Przeciwny biegun to ofiara z siebie w imię idei, co też nie jest zgodne z prawami.
Ratuje się ten co ma sumę własnych wniosków. Dawanie (ALFA) i branie (OMEGA) zostało sprowadzone do zysku i straty, walki w obronie racji i własności.
Nie ma wymiany  wartości, myśli, doświadczenia między ludźmi.
Jeśli jedna strona zyskuje na transakcji, to druga musi stracić – energię w emocjach, środki, materię. Symbolem tego typu relacji są wyciągnięte przed siebie ręce lub jedna ręka na powitanie.
Lewa ręka bierze, prawa daje, ale też narzuca zdanie, rację i zawsze korzysta silniejszy.
Dzieje się tak z powodu wzbudzania prądu zmiennego, działającego na zasadzie akcji- reakcji.
W dyskusji energię zbiera ten, który kończy.
Maria na fresku pokazuje stary słowiański znak X. Wyciągnij ręce przed siebie, skrzyżuj i złącz z drugim w ósemkę, nadprzewodnictwo wzbudzając.
Gest ten znaczy- wybaczam i zgoda. Gdy sobie lub bratu wybaczysz, lewą rękę uwalniasz z balastu, prawą rękę wyciągasz do zgody i płynie prąd stały co nie powoduje ubytków energii z emocji.”

Człowiek świadomy znajduje się pod opieka Wszechświata jak długo się rozwija i pracuje  nad sobą.
Jeśli podąża za głosem osobowości traci Opiekę…

Wydaje się, że przeciwwagą dla hebrajskiego sposobu pojmowania życia będącego funkcją historii 12 plemion izraelskich pochodzących od 12 synów Jakuba a wyszkolonych i ukształtowanych przez Prawo Mojżeszowe  – było 12 rodów słowiańskich reprezentujących 12 Uniwersalnych Praw.
Każdy zaś słowiański ród miał reprezentować jedno z tych praw.

Czytaj 12 PRAW NATURALNYCH http://www.kundabufor.pl/

Tak się Złożyło, że przedstawiciele tych 2 niezaginionych pokoleń hebrajskich osiedlili się głównie na terytoriach dwóch rodów słowiańskich: polskiego i rosyjskiego.
To właśnie dlatego na tych terytoriach dokonywała się zarówno pokojowa jak i bolesna synteza tych dwóch pierwiastków: słowiańskiego i hebrajskiego. To również ta synteza odpowiedzialna jest za bolesną najczęściej historię wzajemnych polsko-rosyjskich relacji w których zwykle aktywnie uczestniczył pierwiastek hebrajski. Pora to zrozumieć i uzdrowić!

Należy przypomnieć, że zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem (1410) połączonych wojsk polsko-litewskich-ruskich położyło kres planowej eliminacji Słowian przez Zakon Krzyżacki i jego zachodnich sojuszników.
Znamiennym a jednocześnie zastanawiającym faktem jest, że to właśnie tu przetrwała do naszych czasów ostatnia enklawa względnie czystego Słowiaństwa.

To również tu został powołany i ma swoją siedzibę Międzynarodowy Instytut Ekologii Człowieka (MIECz) nawiązujący swoim skrótem do symbolu dwóch grunwaldzkich mieczy.

*Problem ilości praw we Wszechświecie nie jest jednoznaczny. Różne Światy jako różne poziomy stworzenia i ewolucji mają różną ilość praw. Im niższy poziom stworzenia tym więcej praw. Przeznaczeniem niższych światów poddanych wychowaniu dużą ilością praw jest dźwiganie się (ewolucja) na coraz wyższy poziom gdzie obowiązuje mniejsza liczba praw. Prawdą jest, że czym więcej praw tym większe zniewolenie danego poziomu, ale tym większa szansa nauki i rozwoju a w konsekwencji przejścia na wyższy poziom z mniejszą ilością praw.*

Po tym krótkim wprowadzeniu w filozofię Praw Przestrzeni i przestrzeń Praw rodzą się istotne pytania odnoszące się do naszych słowiańsko-hebrajskich rozważań.

12 słowiańskich rodów reprezentujących 12 Praw Uniwersalnych wydaje się reprezentować świat na dość wysokim poziomie rozwoju i wolności.

Jak jednak zakwalifikować historię 12 pokoleń izraelskich surowo wychowywanych przez aż 613 praw?
Na pewno chodziło o supereksperyment niespójny z żadnymi naturalnymi prawami, mający na celu wychowanie społeczności o szczególnych cechach. Z punktu widzenia Biblii celem tego surowego eksperymentu było osiągnięcie przez jakąś znaczną część narodu izraelskiego odpowiednich cech genetycznych, biologicznych i psychicznych niezbędnych dla przygotowywanej i zapowiadanej od dawna misji Chrystusa.
Surowość tego eksperymentu, a niekiedy bezwzględna selekcja sugeruje, że istniały jakieś nadzwyczajne ku temu powody. Przypuszczać należy, że ludzkość – jak i zamierzenie Stwórcy względem ludzkości – znalazło się w wielkim niebezpieczeństwie albo nawet w sytuacji bez wyjścia. Tak należy sądzić skoro według Biblii jedynym warunkiem zbawienia ludzkości okazało się złożenie ofiary życia przez Bożego Syna, który wcześniej swoją ziemską służbą potwierdził publicznie (w skali kosmicznej) swoją ludzką doskonałość i ustanowił na nowo zapomniany bądź zagubiony gdzieś wzorzec osobowości człowieka.

Jezus stając się Chrystusem dokonał jakichś niezbędnych przeobrażeń w swoim hebrajskim ciele o czym mówi cytowany już wcześniej werset z Efez 2: 14-15. Ustanowiony zaś przez Chrystusa nowy wzorzec czy standard człowieka oraz jego przyjęcie, zrozumienie i osiągnięcie (a raczej osiąganie) wydaje się być jedyną szansą dla zagubionej ludzkości. Dodać należy, że zagubionej być może nie tylko z własnej winy ale i wskutek jakichś poważnych a nieprzewidzianych konfliktów w wyższych wymiarach Życia i Przestrzeni. Jezus stając się Chrystusem swoją misję wypełnił. Zniósł surowe Prawo Mojżeszowe i ustanowił Nowe Prawo oparte na miłości, która w jakimś sensie jest funkcją bądź przejawia się dzięki prawej półkuli mózgowej. Naród izraelski jednak poza niezbędnymi jednostkami tej misji i tego wzorca nie przyjął.

Jedynym sprawiedliwym i rozsądnym wyjściem niwelującym niepożądane skutki tego nieludzkiego eksperymentu, być może już dawno przygotowanym na tę okoliczność, wydaje się być późniejsza, wspólna słowiańsko-hebrajska historia. Ta przynajmniej 1000-letnia wspólna historia z ludem biegunowo innym –  Słowianami, który uniwersalne Prawa Boże –  Prawa Czasu i Przestrzeni miał zapisane nie w księgach lecz w swoich genach, ciałach, zwyczajach etc… już niejako przechodzi do historii. Ta historia i synteza musiała być bolesna ale wydaje się, że była jedynym wyjściem ratunkowym dla obu nacji. Obu, ponieważ należało również wzbogacić genotyp Słowian, nieprzystosowanych do wymagań naszej cywilizacji. Ta wspólna historia i synteza tych dwóch pierwiastków – słowiańskiego i hebrajskiego wydała wiele wartościowych i wybitnych jednostek oraz idei o ogólnoświatowym oddziaływaniu.

Na ile powiódł się ten kosmiczny eksperyment z udziałem w głównych rolach Żydów i Słowian pokaże najbliższa przyszłość!  Istniejące niedomówienia, uprzedzenia i wzajemne pretensje obniżają niestety jego efektywność…
Były bowiem i są na Ziemi jak i w Przestrzeni siły, które robiły, robią  i zrobią wszystko aby wypaczyć przesłanie i sens misji Słowian, misji narodu izraelskiego, misji Chrystusa i wspólnej słowiańsko-hebrajskej misji.
Jest jednak nadzieja…

Obszerne fragmenty, które przeredagowałam z braku miejsca, pochodzą z opracowania
Wł.St.Rybickiego „Przesłanie słowiańsko – hebrajskiej historii”
Cytaty z cz.2 i 3 ” Kaplica Sykstyńskiea”

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s