35. ETAPY ROZWOJU NARZĘDZI LUDZKICH

Zabójstwo Abla – Pierwszy etap rozwoju narzędzi ludzkich.

AIN ZABIJA ABLA

Mniejszy brat (Ain) siedzi okrakiem na większym bracie.
Z tyłu widać biała kotarę, a po jej prawej stronie parę rodziców.
Bracia symbolizują:

świadomość zewnętrzną (Ain) i świadomość wewnętrzną (Abl).

Mniejszy brat symbolizujący świadomość zewnętrzną siedzi okrakiem na większym bracie symbolizującym świadomość  wewnętrzną i wznosi nad nim złoty miecz – symbol złotej fali realizacji…
Oznacza, to że świadomość zewnętrzną przejawiając się przez narzędzia ludzkie posiada tylko małą cząstkę wiedzy  i umiejętności świadomości wewnętrznej.
Dopiero przejawienie świadomości wewnętrznej przez zewnętrzną  – przez pracę nad sobą i dotarcie do wiedzy wewnętrznej – daje pełnię możliwości twórczych i pełnię człowieczeństwa.

Biała kotara z tyłu i tuż obok niej rodzice oznaczają wcześniejszy etap kiedy Świadomość Indywidualna przejawiała się  bezpośrednio przez ciała, używane do realizacji zamysłu.

Pierwotnie narzędzia ludzkie nie posiadały rozwiniętej (wyspecjalizowanej) świadomości zewnętrznej i poczucia własnej  tożsamości oraz odrębności, a także zdolności do introspekcji (nie mylić z 5 zmysłami) – świadomość wewnętrzna.

Cząstki Jedni używały narzędzi ludzkich jak posłusznych nieświadomych golemów (biorobotów).
Ciała nie były zewnętrznie świadome wiedzy jaką przejawiały w działaniu.
Na tym etapie rozwoju narzędzi ludzkich we wszechświecie Jedna Całościowa Świadomość przejawiała się przez  mózg gadów i ssaków posiadający funkcję samodzielnego planowania  – tworzenia zamysłu.
Nie istniał jeszcze mózg naczelnych składający się z dwóch półkul.

Stąd m.in pochodzi mit o Szatanie kuszącym Ewę owocem poznania z drzewa Wiedzy.
Nie istniała ani idea, ani potrzeba pracy nad sobą (introspekcji), opanowania narzędzi, przejawienia świadomości  ponieważ nie było wolnego wyboru.

Stała się ona potrzebna od momentu,  kiedy narzędzia ludzkie poznały samodzielność,  wówczas zaczął się bunt –  pojawiło się EGO i wolny wybór.

Dziś,  nie potrafimy sobie wyobrazić tego etapu – kiedy nie było wyboru, ponieważ  przejawiamy naszą świadomość przez narzędzia – 
ego i ciało,  które przyswoiły sobie intelektualnie różne koncepcje i wyobrażenia o sobie.
Stały się w dużym stopniu samoświadome, tzn. zdolne do zewnętrznego wyrażania siebie oraz  naśladowania zachowań ludzkich.
Nawet do oszukiwania samych siebie…

Mamy wybór (nawet jeśli jest on złudzeniem) i każdą inną sytuację postrzegamy jako niewolnictwo.
Pierwsi ludzie nie tworzyli intelektualnych spekulacji, nie zastanawiali się nad sobą, bo nie potrzebowali tego – byli w wewnętrznym  kontakcie ze sobą (słyszeli w umyśle głos), prowadzeni bezbłędnie przez świadomość.
Nie znali różnicy między tym, co sztuczne i naturalne, zewnętrzne i wewnętrzne.
Ich życie stanowiło nierozerwalną duchową i materialną Jedność, którą można przyrównać do stanu przebywania w Raju.

EDEN...................

Współcześnie,  nadal się zdarza, że narzędzia ludzkie przejawiają predyspozycję lub wiedzę (np. przekazy channelingowe),  których zewnętrznie nie rozumieją. 
Jeśli człowiek jest potrzebny w Zamyśle  – ze względu na talenty czy predyspozycje –  sytuacje przymuszają go do działania nawet  wbrew jego woli i rozumieniu…
Jednostki fanatycznie religijne także słyszą głosy w głowie i nie jest to przejaw choroby psychicznej, lecz przypomnienie  pewnego etapu naszego rozwoju.

Dopiero akt odcięcia głowy Abla przez Aina (rozdzielenie świadomości z programatorem) doprowadził do podziału – wyspecjalizowania się świadomości zewnętrznej, która jest zwykłym stanem codziennej aktywności fizycznej i zmysłowej – fale Beta i świadomości wewnętrznej – przejawiającej się przez nadzmysły, w introspekcji ,marzeniach sennych, hipnozie, medytacji – fale Alfa i Tetha i Delta etc…

MÓŻG CZŁOWIEKA
Złota i srebrna siostra opiekujące się świadomością Abla – to drugi etap rozwoju narzędzi ludzkich.

Kobieta trzymająca głowę na tacy symbolizuje opiekę świadomości zewnętrznej – Zasada Władania Realizacją.
Kobieta trzymająca nad głową białą chustę to świadomość wewnętrzna sprawująca nad człowiekiem Opiekę  od Strony Zamysłu.

SIOSTRY Z TACĄ I..ZBL.
Świadomość zewnętrzna i wewnętrzna powstały po rozdzieleniu duszy (programatora) Abla z jego ciałem – narzędziem.

Ciało bez głowy po prawej stronie to forma fizyczna.
Postać w pozie z egipskiego tańca po lewej symbolizuje duszę.

SIOSTRY Z TACĄ I GŁOWĄ
Te dwie postaci oznaczają rozpowszechnienie się w okresie Egiptu golemów, biorobotów – Narzędzi ludzkich – ciał i dusz  gotowych do zasiedlenia przez świadomość i programator  – zbiornik wniosków.

Ciało na łożu znajduje się w stanie uśpienia.
Obok jest kobieta i mężczyzna czytający księgę. Symbolizują oni świadomość wewnętrzną i wiedzę o prawach  zawartą w programatorze.
Wejście świadomości wewnętrznej i programatora w narzędzia ludzkie  -ciała i duszę posiadające już świadomość zewnętrzną –  powoduje oświecenie i symboliczne przebudzenie.

Łoże znajduje się w pokoju symbolizującym sześcian zamysłu – świadomość wybiera narzędzia najlepiej nadające się do  realizacji jej funkcji.
Posiadające odpowiednie wibracje, parametry fizyczne takie jak wrażliwość systemu nerwowego, intelekt, talenty, cechy genotyp.

W jednej z wcześniejszych epok materialnych liczba ciał i dusz na ziemi po raz pierwszy przekroczyła liczbę świadomości  i programatorów, które mogły je zasiedlić.
Został przekroczony limit energetyczny planety.
Pojawiły się całkowicie posłuszne, bezmyślne ciała – podłączone pod świadomość zbiorową  – narzędzia ludzkie wykonujące ciężkie prace fizyczne, bądź świadczące usługi seksualne.
W ten sposób narodziło się niewolnictwo (oraz prostytucja) wpisane w strukturę społeczną państw starożytnych.
Stąd pochodzi m.in. system kastowy w Indiach.  A także określenie najstarszy zawód świata.
Taka jest geneza mitu o boskim pochodzeniu władców, faraonów…

bogowie i niewolnicy
Ponieważ przybyli oni z układów pierwotnych: Liry, Hebry, Oriona, Syriusza, Arkutr, mieli już rozwinięte wszystkie trzy mózgi,  górując nad tubylcami, którzy dopiero uczyli się używać dwóch półkul mózgu naczelnych. 
Na tym etapie rozwoju świadomości ludzkiej powstał mózg naczelnych z dwoma półkulami przez które przejawia się podzielona świadomość zewnętrzna i wewnętrzna.

Ciało na łożu w sześcianie idei oznacza etap powstania dusz i świadomości zbiorowych (egregorów), które dają zbiorowości  narzędzi ludzkich motywację do życia przez silne impulsy emocjonalne.
Dlatego postać wyraża silne wzburzenie gestami rąk co podkreśla jeszcze udrapowana czerwona kotara nad łożem.

Ten fresk zawiera również element wolnego wyboru.
Scena po prawej to budzące się narzędzia ludzkie  z uśpienia.  Dwie kobiety symbolizują opiekę nad rozwijającą się świadomością.
Po lewej stronie narzędzia ludzkie jak marionetka tańczą w takt narzucony przez zbiorowość.
Inne znaczenie tego fresku odnosi się do oddania przez kobiety priorytetu mężczyźnie zgodnie z zamysłem Jedni.

Kiedy mężczyźni hebrajscy wprowadzili wolną wolę, kobiety sprawowały opiekę nad świadomością wewnętrzną człowieka  i wzorcem 12 praw – co symbolizuje głowa na tacy.
Mężczyzna bez głowy na łożu to priorytet męski działający niezgodnie z prawami.

Na tym etapie kobiety (srebrna i złota siostra) przekazywały sobie wiedzę o kluczowych wydarzeniach z historii wszechświata –  odcięciu głowy Abla przez jego brata, a następnie przejęciu przez świadomość Abla władzy na Hebrze i nowym zamyśle.
Złota siostra (Kleopatra) znała również zamiary Hebrajczyków i miała przekazać te informacje swojej Srebrnej siostrze –  Amma Dei królowej na Hebrze.
W tym czasie Kleopatra była odizolowana w komnacie przez wieki – aby nie mogła przekazać wiedzy swojej srebrnej siostrze.

ZŁOTA SIOSTRA
Ona spowodowała, że Amma Dea przez diament mogła się z nią kontaktować.
Przekazała jej wiedzę o braciach. A Kleopatra stała się żoną Jezusa (wcielonej duszy Abla) i przekazała mu wiedzę o nowym  kluczu i wydarzeniach z przeszłości.
Jest tu zawarte także przesłanie, że to mądre kobiety przekazywały sobie przez wieki wiedzę o prawach, za co katolicka inkwizycja  paliła je na stosach.

INKWIZYCJA

Przebudzenie Srebrnego węża – to 3 etap rozwoju narzędzi ludzkich.

SREBRNY WĄŻ

Fresk ukazuje koniec  – każdego cyklu materialnego, podczas którego  większość ciał ginie.  Zostają tylko jednostki  posiadające odpowiednią ilość wniosków i doświadczeń  w liczbie określonej przez limit świadomości Ziemi… (144 tys. Rasy białej i odpowiednia ilość rasy Żółtej oraz Czerwonej).
Ciała miażdżone przez srebrnego węża (symbolizującego dominację gadziego mózgu – instynktów walki i rozmnażania  w ciele,  oraz fanatyzmu przejawianego przez duszę) nie mają świadomości, są tylko narzędziami.

Świadomości i programatory  – symbolizowane przez dzieci – przechodzą z jednego funkcjonującego ciała w inne, tak długo, aż dopasują się z narzędziami – znajdą odpowiadające im wibracyjnie ciało i duszę.
W momencie zmiany świadomości i programatora następuje także zmiana cech zewnętrznych, upodobań, pojawiają się nowe cechy,  nowe talenty.
Byt (ciało i genotyp) kształtuje świadomość.

Na tym etapie rozwoju narzędzi większości żyjących ludzi utożsamiają się tak silnie ze swoją zewnętrznością i cechami genetycznymi,  że nie zważają na wnętrze i sygnały z duszy.
Jeśli zachodzi zmiana programatora  – nie są jej zewnętrznie świadomi. 
W momencie śmierci osobowość takiej jednostki przestaje definitywnie istnieć jako zespół cech genotypu.
Jedyne przedłużenie uzyskuje ona genetycznie w swoich potomkach.
Dla większości ludzi utożsamiających się z ciałem i osobowością, oraz materią zakończenie cyklu oznacza koniec świata

KULT CIALA

Złoty wąż pionowo wijący się w oddali (do niego sięga kobieta) to Drzewo Życia (diagram realizacji), które ostawało się po  każdym cyklu.
Podczas gdy Srebrne Drzewo (Diagram Wiedzy) niszczyli zachłanni na wiedzę Ainowie (realizatorzy zamysłu).

PALENIE KSIĄG

Kobieta podtrzymywana przez mężczyznę sięga po wiedzę i środki realizacji, umożliwiające rozpoczęcie nowego cyklu materialnego  na Ziemi.

Na tym etapie rozwoju nad-świadomość przejawiała się już przez trzy mózgi: gadzi, ssaków i naczelnych.
Jednostki ludzkie dysponowały rozwiniętą świadomością zewnętrzną za pośrednictwem lewej półkuli mózgowej połączonej z nadświadomością przez prawą półkulę.

Przebudzenie Abla – to czwarty etap rozwoju narzędzi ludzkich.

ABEL W TURBANIE

Starzec w turbanie (znak spirali światła nadświadomości) na łożu – to świadomość wewnętrzna przejawiona przez opanowane – świadome narzędzia.

Turban to nakrycie głowy w świecie arabskim – częstotliwość ciemnej zieleni – Prawo Odbicia.
Informacja, że świadomość ludzka jest utwierdzona w sobie przez prawo odbicia, między srebrnym środkiem –   świadomość wewnętrzna a złotym środkiem – świadomość zewnętrzna.

Obok niego jest mężczyzna i kobieta czytający wspólnie księgę zamysłu, symbolizują oni samoświadome narzędzia – ciało i duszę.
Obok nich jest druga para odwrócona do tej pierwszej plecami – to narzędzia ludzkie, które się nie sprawdziły.

Mężczyzna na łożu wskazuje palcem ciało wiszące w wykrzywionej pozie na palu Drzewa Wiedzy.
Tym gestem daje do zrozumienia, że w momencie dopasowania się świadomości z ciałem i duszą pozostałe narzędzia są już niepotrzebne.

Każda świadomość ma swoją określoną pulę narzędzi  – funkcjonujących ciał i dusz – posiadających odpowiednie cechy, talenty, intelekt przez które może się przejawić. 
Inne świadomości stoją w progu sześcianu zamysłu świętując pojawienie nowego brata.

Po lewej stronie siedzi rodzina przy stole – symbolizuje trzy elementy tworzące świadomość (także trzy mózgi):
świadomość zewnętrzną (ojciec), świadomość wewnętrzną (matka) i zamysł (syn).

UKARANIE AINA
Ojciec i matka na głowie noszą korony – Zasada Opieki nad Zamysłem i Realizacją.
Syn pokazuje gestem, że w nowej epoce golemy i zbiorowe dusze (egregory) nie będą potrzebne.

Ostaną się ciała naprawdę człowiecze, już wiecznie chronione energią.
W każdym nowym cyklu ludzie, którzy przetrwali rozliczenie poprzedniego cyklu mają ciała długowieczne.
W starym testamencie znajdują się wskazówki na ten temat mówiące, że np. Noe żył 950 lat.

Dwie sceny na tym fresku symbolizują także wolny wybór.
Wariant po prawej stronie oznacza zemstę (Abla na Ainie).
Postać w turbanie symbolizuje Araba.
Wariant po lewej stornie przedstawia pojednanie pierwszej rodziny  – ludzi zwaśnionych między sobą  i wzajemne  wybaczenie win. 
Nowy człowiek (Abl) odżegnuje się od przeszłości – rodzina może zacząć wszystko od nowa

RODZINA.

Cyt. „SZCZĘŚCIE zależy od stopnia osiągniętej harmonii.

Słabość wszystkich systemów politycznych i gospodarczych wskazuje, że fałszywych układów nie da się dłużej utrzymać. Mimo niewyobrażalnych wysiłków i nakładów finansowych nie udało się zatrzymać komunizmu, również kapitalizm dochodzi do kresu swoich możliwości. Machina samo tworzącego się pieniądza – hołd składany zwojowi papieru – wkroczył w etap unicestwienia.
XX wiek zakończył epokę badania przez ludzkość „słabości” uniwersalnych praw moralnych.

Nowym wiekiem wkroczyliśmy w erę badania SIŁY PRAW.
Tworem równie absurdalnym jak arbitralne systemy polityczne jest instytucja PAŃSTWA, oparta w dużej mierze o upadające systemy monetarne.

Na krótko banki uczyniono ołtarzami, kościołami wiary w boga-pieniądza.
Nigdy do tej pory w całym Wszechświecie ludzkość nie przeżywała takiej irracjonalnej gonitwy za pieniądzem.

W konsekwencji stworzono monstrualną machinę pozoru.
Na ziemi przejawili się wszyscy istniejący we Wszechświecie manipulatorzy, by urzeczywistnić ideę absurdu, że największą masą boga-pieniądza, można zawładnąć drugim człowiekiem w zamkniętych przedziałach czasu.
Aktywizacja energii praw moralnych programujących nową erę w człowieku i w planecie stwarza czas niełatwy – wielość metamorfoz i nieznanych odczuć w fizyczności i wnętrzu człowieka budzą niepokój.

Ale człowiek uporządkowany wewnętrznie znajduje siłę by impulsami ze środka dać wiadomy znak swojej zewnętrzności i utrzymać tym samym synchroniczność odczuć.

Energie moralne zaczęły automatycznie wspomagać kruszenie struktur zbudowanych na fałszywych fundamentach, to znaczy tylko materialnych lub wykorzystujących wiedzę praw do pomnażania materii.

W nowym CZASIE, wartość pracy to czysty wkład odniesień międzyludzkich. Na cenę składać się będą – jakość, czas, realna użyteczność.

Wartości przeliczone w kategoriach energetycznych – będą widoczne jako emanacja osobnicza, będzie to swoiste „energetyczne zaświadczenie”, do jakiej pracy człowiek jest zdolny.
Wzbudzona struktura centrów energetycznych  – czkramów i ich przekształcenie w centra mocy pociągnie za sobą samoistnie fizyczny ich przejaw w organizacji społecznej.

Zanurz się powoli w srebrnym oceanie spokoju… 

Ty jesteś tym światłem, źródłem energii, która oczyszcza, daje opiekę, moc tworzenia, oświetla przestrzenie.

Sięgasz tak daleko, jak tylko sięga to światło emanujące z CIEBIE.

Posłuchaj jak bije serce, rytm życia, spójny i zgodny – jak ZAMYSŁ, z którego wynika…”

bbbbbbbbb

 

Reklamy

9 thoughts on “35. ETAPY ROZWOJU NARZĘDZI LUDZKICH

 1. „W konsekwencji stworzono monstrualną machinę pozoru.
  Na ziemi przejawili się wszyscy istniejący we Wszechświecie manipulatorzy, by urzeczywistnić ideę absurdu, że największą masą boga-pieniądza, można zawładnąć drugim człowiekiem w zamkniętych przedziałach czasu.”
  Niestety nie da się 🙂

  Polubienie

  • Monmaria: ” Jedyna droga, to droga Serca i rozwoju wewnętrznej etyki, w konsekwencji czego człowiek rozwija zdolności paranormalne i jest w stanie materializować dobra materialne sam na drodze Mocy Stwórczej. Etapem przejściowym przed epoką, w której każdy będzie mógł materializować rzeczy sam, będzie etap nauki dzielenia się dobrami z innymi i usunięcie ze swojej mentalności potrzeby kontroli drugiego człowieka i dominacji nad bliźnimi w jakiejkolwiek formie. Tak jest moja „wizja” przyszłych zdarzeń. „

   Rozumiem, na czym polega droga Serca ❤💜💙💛💚, ale chyba nie do końca rozumiem, na czym ma polegać materializowanie rzeczy samemu…
   Jak to widzisz lub wyobrażasz sobie Monmario?
   Dla mnie wystarczy ufność w obfitość tzn. ufność, że zawsze mam dokładnie tyle, ile potrzebuję. I tego doświadczam 🐋 🙂

   Polubienie

 2. „..Etapem przejściowym przed epoką, w której każdy będzie mógł materializować rzeczy sam, będzie etap nauki dzielenia się dobrami z innymi i usunięcie ze swojej mentalności potrzeby kontroli drugiego człowieka i dominacji nad bliźnimi w jakiejkolwiek formie..”

  Moni, masz bardzo zbliżone wizje do moich 😉
  Wydaje mi się, że wydarzenia, o których wspomniałaś – Egipt, Tunezja, ale nie tylko tam…, będą się nasilać z całą mocą tak długo, jak długo ludziska nie pojmą i nie zrozumieją faktu, że sami są kreatorami tego, co się im zadziewa, że sfery ICH przekonań determinują zjawiska, zdarzenia i doświadczenia zewnętrzne… I… pomijam już tutaj zależności karmiczne, bo to całkiem osobny temat – rzeka 😉 mówię jedynie o -tu i teraz-…
  Nawet przy nieznajomości 12 Praw, logicznym jest fakt, że jeśli posieję nasiona pietruszki, to nie mogę przecież się spodziewać, że wyrośnie mi z nich winogrono 😛
  Jeśli wypiję alkohol i usiądę za kierownicę auta – to z ogromną dozą prawdopodobieństwa mogę się spodziewać, że zatrzyma mnie patrol drogowy i wlepi mandat.. – to w najlepszym wypadku, w najgorszym bowiem – mogę zabić siebie lub inną istotę, ponieważ alkohol spowolnił moją reakcję ciała… etc…
  Tylko te pierwsze z brzegu dwa przykłady świadczą o naszym poczuciu świadomości i odpowiedzialności za siebie…
  Widać już na horyzoncie małe światełko 🙂 – ludzie zaczynają się budzić, rozmyślać i zastanawiać nad sensem i celem naszego tu bytowania ale… do tego, o czym wspominasz a i ja także nawiązuję – daleka jeszcze chyba droga…
  Nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, by móc materializować na ten tychmiast 🙂 nasze myśli… (aż ciśnie mi się tu na usta by powiedzieć: – i na całe szczęście 😛 )

  Polubienie

 3. „Ciała miażdżone przez srebrnego węża (symbolizującego dominację gadziego mózgu – instynktów walki i rozmnażania w ciele, oraz fanatyzmu przejawianego przez duszę) nie mają świadomości, są tylko narzędziami.”

  Czy to znaczy, że srebrny wąż symbolizuje dominację gadziego mózgu … ? 🌀

  Polubienie

 4. „Czy to znaczy, że srebrny wąż symbolizuje dominację gadziego mózgu … ? ”

  Moim zdaniem – nie…
  Wydaje mi się, że srebrny wąż symboliuzje „wyższą” świadomość…, że właśnie ta „bardziej rozwinięta świadomość” miażdży czyli niszczy te niskie instynkty w nas takie jak walka, fanatyzm etc… 🙂

  Polubienie

  • „Wydaje mi się, że srebrny wąż symboliuzje “wyższą” świadomość…, że właśnie ta “bardziej rozwinięta świadomość” miażdży czyli niszczy te niskie instynkty w nas takie jak walka, fanatyzm etc… :-D”

   Dziękuję.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s