36. 4 ARCHETYPY NARZĘDZI LUDZKICH

aaaaaaaaaa

Sceny w czterech narożnikach to także cztery podstawowe typy narzędzi ludzkich podobne do tych zdefiniowanych  przez G. Gurdżijewa.
Warianty podstawowych typów narzędzi ludzkich tworzą typologię Enneagramu.
System ten jest tylko kontrapunktem dla całościowej koncepcji człowieka uniwersalnego.

AAA

Nie jest to tylko ładny wzorek – w tym wykresie zakodowanych jest wiele ciekawych wiadomości o naszych charakterach…
Zawiera ogólne wskazówki dotyczące tendencji, które mogą przejawiać się na wiele sposobów w zależności od rasy, płci,  pochodzenia i karmy – wymagają one doprecyzowania.
Enneagram określa 9 podstawowych typów narzędzi ludzkich – ich silne oraz słabe cechy blokujące dostęp do świadomości wewnętrznej.

Pierwszy archetyp narzędzi ludzkich.
Fresk: Ain zabija Abla.                                                  DAWID GOLIAT
Dominacja mózgu gadziego.

Człowiek utożsamiający się z ciałem lub z duszą – osobowość prosta.
W skrajnej opcji utożsamienie z ciałem i ego to redukcja człowieka do popędów i zachowań.
Typ behawioralny, egoistyczny, zaspokajający własne pragnienia cielesne, materialista itp.
W pozytywnym aspekcie to realizator, wykonawca, człowiek pracy i człowiek czynu.

Większość ludzi na ziemi utożsamia się z mózgiem gadzim przejawiającym się przez instynkty – unikania bólu  i szukania przyjemności, zachowania gatunku oraz instynkty stadne.
Chrześcijaństwo wykorzystując ten fakt utożsamiło człowieczeństwo z karą (cierpieniem) i nagrodą (po śmierci).
Jest to rzutowanie dwubiegunowego schematu wbudowanego w mózgu gadzim na całą trój-mózgową ludzkość.
W ten sposób nawet ci, którzy mają zadatki na rozwój pełni człowieczeństwa – wszystkich trzech mózgów zostali zablokowani  przez wychowanie, tradycję religijną na poziomie dwubiegunowości.
Na tym polega manipulacja związana z demokracją.
Równość wszystkich ludzi była we wcześniejszych epokach od starożytności pojęciem nieznanym.
Istniały wyraziste podziały wynikające z genetycznie uwarunkowanej aktywności jednego, dwóch lub wszystkich trzech mózgów.
Nieprzypadkowo arystokracja chroniła czystości swojej krwi, czyli genów.
Zrównanie praw wszystkich ludzi do wybierania władzy opiera się na możliwości sterowania masami utożsamiającymi się  z funkcjami mózgu gadziego, czyli karą i nagrodą.

W skrajnych przypadkach utożsamienie się z funkcjami gadziego mózgu prowadzi do cyklofrenii- choroby dwubiegunowej  przejawiającej się przez okresy ciężkiej depresji i chorobliwej nadaktywności.

Człowiek utożsamiający się z duszą to typ religijny, (często fanatyczny), kierujący się wdrukowanym w podświadomość  kodeksem moralnym.
Często rozwiązuje wszystkie problemy poprzez walkę i rywalizację, narzucanie swojej racji.
Jest to także typ człowieka intuicyjnie wyczuwający jak postępować zgodnie z 12 prawami.

Człowiek utożsamiający się z ciałem walczy ze sobą, swoimi ograniczeniami fizycznymi np. jak sportowiec, wyczynowiec, zdobywca.

Człowiek utożsamiający się z duszą walczy ze sobą – narzuca sobie sztuczną dyscyplinę ciała, umartwia się.
Uznaje moralność z wyraźnymi podziałami na dobro i zło. i narzuca ją innym.

Pierwszy typ ludzki jest najbardziej automatyczny (dwubiegunowy) w swoich reakcjach i najmniej refleksyjny.
Podatny na sterowanie i zbiorowe zachowania.
Narzędzia ludzkie typu 1 są na najniższym szczeblu rozwoju duchowego.
Jest to etap doznawania skrajności wagi  Klucza Życia.
Tego, że warto położyć coś także na cudzej wadze, nie tylko na swojej.
W jednym wcieleniu człowiek utożsamia się z ciałem, a w kolejnym z duszą.

Drugi archetyp narzędzi ludzkich.
Srebra i Złota Siostra opiekujące się głową Abla.

SIOSTRY Z TACĄ I..ZBL.
Dominacja mózgu ssaków.

Człowiek utożsamiający się z zamysłem, koncepcją.
Jest to typ dążący do realizacji idei.
W skrajnym aspekcie postrzega innych ludzi przez pryzmat silnych emocji jako stronników, albo wrogów – jeśli wyznają  konkurencyjną ideologię…
Zmienia ideologie – popadając ze skrajności w skrajność.
Podatny na wpływy autorytetów – zmieniające się mody, trendy.
Emocjonalne odczuwanie koncepcji powoduje, że ten typ narzędzi ludzkich bezkrytycznie przyjmuje wszelkie teorie spiskowe –  spekulacje zastępują mu samodzielne myślenie.
Typem ideologicznym łatwo sterować w masie.
Ponieważ ma również rozwinięty mózg gadzi, jego energia w zależności od wyznawanej idei kieruje się albo w stronę duszy, albo ciała.
W ten sposób krystalizują się dwa warianty narzędzi ludzkich określone przez enneagram.

Pierwszy wariant przyciąga do siebie koncepcje materialistyczne (+), drugi wariant zajmuje się koncepcjami duchowymi (-).
Człowiek utożsamiający się z koncepcją traci kontakt ze sobą – z duszą.
Z powodu spekulacji intelektu może być wyrachowany, pozbawiony uczuć, ale nie emocjonalności (psychika), co powoduje,  że w imię ideologii może być zdolny do wszystkiego.

Typ 2 uczy się przez doświadczanie różnych koncepcji intelektualnych, materialnych i duchowych, oraz przejawianie talentów  i predyspozycji.
Posiada już sumę wniosków z poprzednich wcieleń i ślady praw w sobie – tzw. dobra dusza.
Ma szansę na przejście w nową epokę w ciele długowiecznym, jeśli odnajdzie prawa w sobie.
Ewoluując w kolejnych epokach, zbierając doświadczenia i wnioski może osiągnąć uniwersalność – przejawić przez siebie cząstkę Jedni.
Ten typ narzędzi ludzkich rozwija się także przejawiając talenty realizacyjne i koncepcyjne pochodzące z Jedni.
Dlatego wiele dwójek to specjaliści, eksperci w swojej dziedzinie.
Talent to kula realizacji złożona z części materialnej (umiejętności, zdolności) i części niematerialnej (programu myślowego).
Przejawiony przez człowieka poszerza zawartość monady przygotowując narzędzia na przyjęcie zamysłu.
Utalentowana jednostka wyprzedza swój czas i sięga myślą do wiedzy Jedni.
Talent rozwija się skokowo – po okresach pauzy następuje gwałtowny skok jakościowy.
Wymusza realizację nawet kosztem zniszczenia narzędzi.
Człowiek utożsamiający się z talentem wypacza zamysł i realizację pod wpływem ego.
Niematerialna część Talentu odchodzi szukać nowych narzędzi ludzkich (z odpowiednimi umiejętnościami z genotypie) do przejawu.
Człowiek nadal zachowuje umiejętności techniczne, zdolności manualne.
Jeżeli jest np. artystą jego sztuka staje się mechaniczna, naśladowcza, brakuje mu natchnienia.
Na skutek wprowadzenia ruchu ósemkowego kundabufor często dochodzi do sytuacji, kiedy jednostka wykorzystuje talent do  pomnażania ego – w oderwaniu od praw uniwersalnych.
Energetyczna cząstka talentu zasila wtedy osobowość i genotyp do momentu znalezienia narzędzi lepiej nadających się do jej celów.

Trzeci archetyp narzędzi ludzkich.
Fresk- przebudzenie srebrnego węża.

PRZEBUDZENIE SREBR.WĘŻA
Dominacja mózgu naczelnych- świadomość zewnętrzna i wewnętrzna.

Człowiek utożsamiający się z funkcjami lewej lub prawej półkuli mózgowej.
Jeżeli u człowieka dominuje  lewa półkula mózgu –  posiada on analityczny,  ścisły umysł – polega na werbalnym i ilościowym osądzie rzeczywistości – racjonalista.
Jeżeli dominuje prawa półkula jest refleksyjny, twórczy, obdarzony wyobraźnią – artysta, wizjoner, człowiek z pasją.
Ten typ narzędzi ludzkich może równocześnie mieć rozwinięte funkcje pozostałych dwóch mózgów, dlatego w enneagramie  przejawia się przez kombinacje wszystkich 9 archetypów.
Trzeci typ ludzki ma największe szanse na krystalizację pełni człowieczeństwa (4 typu).
Posiada zalążek samoświadomości – możliwość synchronizacji półkul i 3 mózgów.
Typ trzeci może rozwinąć wszystkie mózgi, przejawić świadomość – Indywidualną (cząstkę Jedni) i osiągnąć ciało wieczne.

Czwarty archetyp- świadomość przejawiona.
Fresk: Ofiara Aina, przebudzenie Abla.

ABEL W TURBANIE
Narzędzia uniwersalne- ciało wieczne.

Synchronizacja dwóch półkul mózgowych oraz trzech mózgów symbolizowana przez głowę owiniętą białym turbanem.
Brak utożsamiania się z ich jednostkowymi funkcjami = uniwersalność.

Wyzwolenie się z koła wcieleń przez pogodzenie skrajności w sobie i wybaczenie.
Przejawienie wiedzy z nadświadomości na zewnątrz – w praktyce.
Nie ma wahań, ani pomyłek – świadomość przejawiona jest prowadzona przez Mistrzów Zgodności.
Typ czwarty to świadomość przejawiona przez uniwersalne narzędzia ludzkie – wieczne ciało.

W zależności od uwarunkowań karmicznych (sumy wniosków i doświadczeń z poprzednich wcieleń), narodowości, kultury,  wychowania, tradycji, wykształcenia w ramach każdego z 3 podstawowych typów istnieją 3 warianty (3×3) zawarte w enneagramie.

enneagr

Struktura enneagramu opisuje podstawowe typy narzędzi ludzkich, oraz dominujące cechy, automatyczne reakcje (odruchy),ograniczenia.
Typy ludzkie są także powiązane z płcią.
Mężczyźni są zdominowani przez funkcje intelektu, fizyczności, lewej półkuli mózgowej, kobiety przez emocje i psychikę- funkcje prawej półkuli.

Enneagram (od ennergotyp, wzorzec) stworzyli na fali energii jasnej zieleni Mistrzowie Skrajności po trwających miliardy lat eksperymentach z formą i programem.
Jego funkcją jest odcięcie narzędziom ludzkim dostępu do wiedzy wewnętrznej oraz mocy wynikającej z nadzmysłów.

Enneagram został zaprogramowany na poziomie siatki neuronowej (uwarunkowania mentalne), na poziomie struktury dwóch  głównych kanałów jonowych łączących czakramy (wzorzec energetyczny), a także na poziomie dwóch helis DNA (cechy, reakcje,).

Enneagram został dopuszczony przez Jednię jako strażnik 9/10 nieaktywnych możliwości mózgu ludzkiego w warunkach wolnej woli.
Narzędzia ludzkie władające energią myśli i słowa, oraz innymi nadzmysłami mogłyby doprowadzić do zniszczenia Ziemi

Tajemnica słowa, czyli – mówiąc poprawniej – tajemnica wiedzy o słowie i prawdziwe jej używanie, wymaga najwyższej formy wtajemniczenia, jaka istnieje.

Każde słowo składa się z liter, a każda litera – z ezoterycznego punktu widzenia – wyraża ideę, a zatem pewien rodzaj mocy, jakości etc., którą można wyrazić nie tylko przez samą literę, lecz również przez liczbę analogiczną z uniwersalnym prawem. Zatem prawowitość jest wyrażana przez liczby, a idee powstają poprzez litery. Znaczenie każdej litery jest analogiczne z trzema znanymi nam światami.

Można wyrazić sens idei poprzez litery i skoro bardzo dobrze zna się każdą liczbę oznaczającą daną ideę, to litery mają  inne znaczenie niż w języku intelektualnym. Słowo, które odnosi się do absolutnych praw i które – poprzez odpowiednie litery i liczby – jest ułożone w analogii do nich, jest  słowem wyrażonym w uniwersalnym czyli kosmicznym języku.

Aby móc formować słowa, trzeba dokładnie znać pełną analogię liter i liczb.Na przykład liczba dziesięć, jest odzwierciedleniem boga w najwyższej formie i w najniższej emanacji.

Fakt, że każda matematyczna liczba na ziemi może zostać zredukowana do sumy cyfr od 1 do 9, ma również swoją konsekwencję. Zatem kosmiczny język jest językiem prawa, językiem mocy i autorytetu, a w tym samym czasie językiem dynamiki, tj. kondensacji, materializacji i realizacji co oznacza formowanie i tworzenie w zakresie uniwersalnych praw.Jedynie wtajemniczony, który rozumie i panuje nad uniwersalnymi prawami w ich absolucie, może posłużyć się kosmicznym językiem w stosunku do ludzi i istot innych sfer.

W wielu tekstach wolnomularzy i tajnych stowarzyszeń, można znaleźć dyskusje o zagubionym kluczu, zagubionym Słowie boga.
W procesie stworzenia, Bóg nadał ekspresję całemu wszech światu, a tym samym również swojej Istocie, poprzez swoją prawowitość, tj. poprzez czterobiegunowy magnes, cztery litery.

Hebrajska kabała wybrała dla tych liter wyrażenie Jod-He-Vau-He, którego nigdy nie można było wymówić na głos, więc często zamieniano je na wyrażenie „Tetragram” bądź „Adonai”. Zatem również duch człowieka, który reprezentuje doskonały obraz Boga w Tworzeniu, jest czterobiegunowy i posiada…  cztery pierwiastki analogiczne z imieniem boga.
Pierwszym pierwiastkiem aktywnym, będącym przedmiotem elementu ognia, jest wola (Jod).
Drugim pierwiastkiem, przedmiotem elementu powietrza, jest intelekt (He),
trzecim, podlegającym elementowi wody, jest czucie (Vau),
a wszystkie trzy pierwiastki ducha, czyli wszystkie trzy elementy razem, tworzą czwarty aktywny pierwiastek, który odnajduje swoją ekspresję w świadomości i jest analogiczny z elementem ziemi. W terminologii tej czwarty pierwiastek jest wyrażany przez drugie He.
Jod-He-Vau-He, tj. czterobiegunowy magnes we wszechświecie, jest zazwyczaj symbolizowane przez równoboczny czworobok „(*)

Fesk wygnanie z Raju…

F-WYGNANIE
Enneagram osadzony w siatce neuronowej chroni także narzędzia ludzkie przed poznaniem siebie.
Powoduje, że człowiek nie słyszy i nie widzi faktów (informacji) burzących jego światopogląd.
Ujawnienie wszystkich sprzeczności i kłamstw jakimi karmią się narzędzia ludzkie (pozbawione świadomości) mogłoby
doprowadzid je do szaleństwa.
Dlatego enneagram spełnia rolę strażnika iluzji (matrixa).

W momencie kontaktu z informacją niezgodną z wzorcem Enneagram w strukturze neuronów wyłącza świadomość  zewnętrzną człowieka.
Człowiek nie przyjmuje faktów do wiadomości, bądź w ogóle ich nie rejestruje.

Teraz, pod koniec 7 ostatniego cyklu materialnego te filtry poznawcze, zwane także 7-ma pieczęciami zaczynają być otwierane.

Enneagram jest zaszyfrowany w grupie trębaczy epoki – na głównej ścianie Kaplicy Sykstyńskiej przedstawiajacej scenę Sądu Ostatecznego.
Krzyżujące się linie sił łączące 9 typów ludzkich zostały zasugerowane przez artystę za pomocą trąb.

FRESK TRĘBACZE

Druga sugestia odnosząca się do enneagramu znajduje się  w liczbie 9 fresków na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej.
Każda scena odnosi się do cech jednego z typów narzędzi ludzkich.

„…Każdy z typów Enneagramu opiera się na deklaracji, obarczonej warunkiem.
Deklaracja jest jawna i zewnętrzna. Mówi otwarcie – lubię to i to, oto moja charakterystyka.
Większość odmian psychologii w tym miejscu się zatrzymuje. Zewnętrzna koncepcja Ja. Taki jestem…
Enneagram natomiast zwraca naszą uwagę na fakt, że obok tej jawnej deklaracji, istnieje jeszcze Wewnętrzny Warunek,  który stawiamy nieświadomie. 
Wewnętrzny Warunek, to drogowskaz naszej podróży – to on wskazuje nasze Wnętrze.
Kluczem jest tu „przyznanie się”.
Jeśli potrafimy, szczerze przyznać się przed sobą do posiadania takiego Wewnętrznego Warunku – jesteśmy na drodze Wnętrza.
Zmierzamy w kierunku środka naszego Ja, a nie uciekamy od niego.
Nie musi to być misterna psychologiczna diagnoza – wystarczy ogólne uznanie, że Coś Jest Nie Tak, i że to coś odbywa się  na nasze własne życzenie. 
Oto obiecywany sekret – klucz do tajemnicy Wnętrza: „Sam sobie robię kuku.”

Typy enneagramowe zdają się mówić: „Chcę dać światu to, ALE – będę tępił tamto”…
Owo „ale...” to wewnętrzny sekretny warunek, zakładający, że cudza forma opisu tej samej Prawdy, jest szkodliwa,  i musi być wykorzeniona. 
Jednak Prawda – ta ostateczna – jakkolwiek niewyrażalna w słowach, musi być jedna.
W związku z tym, wszystkie jej obrazy – choć zniekształcone – wskazują ostatecznie na tę samą jedną Prawdę.

Promując zatem pewien szczególny obraz prawdy, a podważając inny – postępujemy nieracjonalnie i – w rezultacie  będziemy dreptać w miejscu. 
Działamy wtedy, w ostatecznym rozrachunku, na własna szkodę.
To tak jak z ekologią…  Wpuszczając ścieki do rzeki, na krótką metę pozbywamy się problemu. 

ŚCIEKI
Jednak w przyszłości, gdy przychodzi pić wodę, którą zatruliśmy, nasz problem powraca, w innej formie.

Zrozumienie dwoistości naszych zachowań, oraz okrężnej drogi szkodzenia samemu sobie, jest w tym wypadku sednem  ścieżki samopoznania…
Odkrywając swój enneagramowy typ zaczynamy zwracać uwagę na dwoistość naszych własnych zachowań.
Już nie tylko szczerze „pragniemy” różnych rzeczy, ale też zaczynamy dostrzegać dołki, jakie sami pod sobą kopiemy na drodze  do ich osiągnięcia. 
Sabotażysta, który kopie dołki – to właśnie nasze Wnętrze – niezbyt przyjemne pomieszczenie, pozbawione światła, okien i drzwi.

Zasadniczo nie lubimy tam wchodzić, bo to oznacza przyznawanie się do różnych dziwnych motywacji, często społecznie potępianych.
Z chwilą jednak gdy już odkryjemy swój typ, i zagłębimy się w jego opis – nagle rozpoznamy w mrocznym „ale…” głos, który przemawiał  do nas całe życie, tłumacząc… konieczność walki ze Złem, konieczność tępienia błędu, konieczność odczuwania i zadawania bólu.…etc.. 
To również głos naszych rodziców, którzy odziedziczyli go z kolei po swoich rodzicach, ci zaś po swoich i tak w nieskończoność…

Nie ma winnych tego stanu – to, że Wnętrze nasze wygląda tak jak wygląda to nic nowego – u każdego jest mniej więcej podobnie.
Wszystkie Wnętrza pełne są wyimaginowanych potworów, w które święcie wierzymy, a jedyne co możemy zrobić –  to przestać w nie wierzyć. 
Nie jest to oczywiście kwestia doraźnej deklaracji – to długi i angażujący proces. 
Enneagram pomaga zweryfikować nasz fałszywy obraz świata – nasze „tak, ale…”, będące przyczyną odwiecznych nieporozumień.
Tak, ale”, czy też Wewnętrzny Warunek – wzięły się z obwarowań jakie wznosiliśmy od dzieciństwa, w odpowiedzi na dokładnie takie same obwarowania jakimi raczyli nas inni
Natomiast w procesie odkrywania Wnętrza, widząc bezzasadność naszego „tak, ale…” zaczynamy rozwijać w sobie zaskakujący, dotąd zaniedbywany aspekt, który wydaje się być dokładnym przeciwieństwem naszej powszechnie znanej osobowości. 
Twardziele są już nie tylko twardzi, potrafią być też Delikatni…
Leserzy, w ten sam sposób stają się Biznesmenami… Blondynki stają się Interesujące…
Każdy – z ulgą obejmuje swoje rzekome przeciwieństwo.
Dwie połówki spotkały się.
To co częściowe i ułomne – staje się – nareszcie – Pełnią.
Odnaleźliśmy i rozpracowaliśmy Wnętrze...”
Cytat pochodzi z
http://discovery-nature.com/

(*) http://www.swietageometria.darmowefora.pl/index.php?topic=257.0

Poniżej zamieszczam ciekawe strony, poruszające zagadnienie enneagramu:

  http://www.taraka.pl/enneasoba        

http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer?start=8

http://radziof.ra.funpic.de/teoria.enneagramu.fergus.duniho.php

http://www.ezosfera.pl/krzysztof-wirpsza/artykul/557

Reklamy

10 thoughts on “36. 4 ARCHETYPY NARZĘDZI LUDZKICH

 1. Margo, dziękuję. Znów „zaaplikowałaś” kolejną dawkę wspaniałych informacji…

  Enneagram osadzony w siatce neuronowej chroni także narzędzia ludzkie przed poznaniem siebie.
  Powoduje, że człowiek nie słyszy i nie widzi faktów (informacji) burzących jego światopogląd.
  Ujawnienie wszystkich sprzeczności i kłamstw jakimi karmią się narzędzia ludzkie (pozbawione świadomości) mogłoby
  doprowadzid je do szaleństwa.
  Dlatego enneagram spełnia rolę strażnika iluzji (matrixa).
  (…)
  Teraz, pod koniec 7 ostatniego cyklu materialnego te filtry poznawcze, zwane także 7-ma pieczęciami zaczynają być otwierane.”

  rozumiem teraz skąd ten mój sen z „udrażnianiem przepływu neutronowego między neuronami”. dziękuję.
  🌈

  Polubienie

  • „…rozumiem teraz skąd ten mój sen…”
   Bardzo się cieszę JESTEM 😀
   Ja w przeciwieństwie do Ciebie… wiem, że … nic nie wiem… 😦 I choć od czasu do czasu miewam przebłyski „czegoś” i już, już wydaje mi się, że „COŚ” uchwyciłam… to za chwilę… Ech… szkodengodennatentematen – jak mawiał Tomek…

   Polubienie

   • Coś przychodzi… „olśniewa” i rozpoznaję, a potem idę dalej… Potem znów coś zachwyca, coś zasmuci albo się przypomina i więcej cząstek łączy ze sobą… i rozpoznaję „coś” w danej chwili. I znów chwila się zmienia… I nic nie wiem, i dobrze mi z tym… potem w czym innym jestem… Zmienność, płynność to cudowne nowe dla mnie odczuwanie i bycie 🙂 💓

    Polubienie

  • „..Tak samo jak , według mnie, jednorodne pojęcie Dobra (Etyki) i Piękna jest podstawą Jedni. Można Je wyrażać na różne sposoby,..”
   Tak Moni.. 🙂 i można by powiedzieć, że to właśnie my – jako wydzielone z Jedni iskierki jesteśmy tutaj tymi „różnymi sposobami” wyrażającymi to piękno Jedni, poprzez nasze przemyślenia i oddziaływania.., a właściwie to chyba dopiero będziemy…, jeśli każdy z nas zacznie myśleć, praktykować i tworzyć kierując się sercem.. 😀

   Polubienie

 2. Moni, kiedy już się zrozumie ten FAKT i tę prostą zależność, iż jesteśmy wszyscy jedną CAŁOŚCIĄ – jak palce u jednej ręki, wówczas życie staje się proste i cudowne 😀
  Tyle tylko, że zbyt często zdarza się nam, a właściwie mówię tu o sobie 😉 – zapominać o tej Wielkiej Prawdzie i ulegać iluzji oddzielenia…
  Dlatego tak ważne jest – myślę – nieustanne o tym przypominanie dotąd – aż wejdzie nam to w nawyk 😛

  Polubienie

 3. Witam serdecznie.
  Moje przemyślenia raczej głos wewnętrzny.
  Ten znak LOVE 528 THANKS, który margo 0307 pisała pisząc ,,System ten jest tylko kontrapunktem dla całościowej koncepcji człowieka uniwersalnego.
  Tzw. moim zdaniem człowiek Witruwiański Leonarda da Vinci.
  Ten trójkąt o numerach cyfr: 174,741,417 jest tym samym znakiem, czyli Mandala Buddyjska z innemedium z dnia 2.07.2013.
  Poprosiłem Jestem o pomoc, którą dostałem.
  Dziękuje tobie Jestem całym serduszkiem wiecznej miłości.
  Jestem napisała: ,, Sześć Gwiazd od północy i osiem płatków lotosu serca…
  Strzałki…kierunki ,,Tam są, moim zdaniem pokazane współrzędne które mają odegrać istotną role”
  Pewnie są,ale czy tam się udasz?
  Do obu miejsc naraz?
  Nie musisz … Intencja prowadzi… do połączenia.
  Zastanawiałem się ,skąd jestem wiedziała sedno sprawy tj. Intencja zjednoczenia. Ma w sobie kobietka Jestem piękne wnętrze.
  Kontynuując myśl Intencja zjednoczenia miała wyzwolić tj. trójkąt 396,963,639 obrócić o podstawę trójkąta wierzchołkiem do góry symbol z 2.07.2013 innemedium.
  Jakby tak rzecz zerwać starą pieczęć blokady ludzkości.
  Symbolem trójkąta 174,741,417
  1+7+4=12= 1+2= 3
  7+4+1=12= 1+2= 3
  4+1+7=12= 1+2= 3
  3+3+3=9
  To co jestem napisała Mandali Buddyjskiej z 2.07.2013 Sześć Gwiazd od północy, czyli 6 gwiazd+ powyżej liczbę 9 = 15. 1+5= 6- liczba zjednoczenia.
  moja data ur.10.05.= 6
  Sześć Gwiazd od Północy= 6
  6+6+6=18 1+8płatków Lotosu Serca= 9
  Kluczem o liczbie 9 otworzyły się bramy do zmian.
  Stary system upada, gdyż wibracje się zmieniły. Wibracje energetyczne będą cały czas wzrastać. Czuje to.

  Polubienie

  • Witaj Buddziątko 🙂
   „..Ten trójkąt o numerach cyfr: 174,741,417 jest tym samym znakiem,
   czyli Mandala Buddyjska z innemedium z dnia 2.07.2013..”

   GWIAZDA DAWIDA
   Chciałam wstawić w tym miejscu mandalę Buddyjską ale… mi się nie udało 😦
   Jak odnajdę stronę, zktórej ją skopiowałam to wstawię…
   Ta mandala jest bardzo podobna do tej, o której mówisz (z Inne Medium)…
   A poza tym…, poza tym bardzo się cieszę, że JESTEM Ci pomogła 😀

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s