101. Wielka Macierz i Słowianie

„Osobisty pokój jest skutkiem samoopanowania. Pokój światowy będzie efektem samoopanowania osiągniętego przez krytyczną masę ludzi.”  *

1-wielka-mama

Nie jest wstydem przyznać się do błędu – wstydem jest tkwić w ignorancji błędu !

Winicjusz Kossakowski m.in. pisze:

” Stary bajarz góralski z Poronina pan Furtok od swego dziadka, co to w Ameryce bywał, takie bajanie słyszał…

Jak starożytna wieść niesie, Słowianie pośli od SŁOWA, ale w prawdziwym rozumieniu a nie takim jak teraz. Bo „słowo” to było tylko to, co się znakami kreśliło, a nie to z gadki.
A SŁOWO nakreślone, było to samo co prawo i co honor. Raz podane było święte.

A ludzie co je kreślić umieli byli Słowianie nazwani. Był to lud prawy a honor wyżej życia był u nich ceniony”.

Po dzień dzisiejszy Słowianie używają m.in. określenia:

U mnie słowo, więcej pieniądza stoi” –  u mnie słowo droższe od pieniędzy”… na okazanie odpowiedzialności za to co wyrażają w swoich słowach…

Matrix jest pojęciem, które do świata naukowego wprowadził w 1944 roku Max Planck, uznawany przez wielu za ojca teorii kwantowej.

Opisywana przez niego macierz jest stanem energetycznym rzeczywistości, na której rozpięty jest wymiar naszego istnienia.

Ta wiedza nie jest powszechnie znana, choć symbolem macierzy jest Wielka Matka, której odzwierciedlenie przedstawiane jest w obrazach obecnych we wszystkich kulturach świata.

Jednak ta… nowatorska zdawałoby się wiedza… tak naprawdę wcale nie jest taka nowatorska…, ponieważ została ona zaczerpnięta ze starszej wiedzy zwanej Wedą.

Weda to po polsku „wiedza”.

Oznacza prawdziwe poznanie, nie zaś powstałe w kali-judze – wieku ciemności martwe obyczaje. Skostniałe wierzenia i religie to tarcza ochronna niewiedzy.

Pradawną, olbrzymią wiedzę naukową zakodowano w Wedach, aby mogła przetrwać niesprzyjający okres,  w miarę jak człowiek coraz głębiej pogrążał się w materię, tracił świadomość swych możliwości i umiejętność czerpania z zapisów wiedzy kosmicznej.

Obecnie, w związku z przejściem planety w nową epokę Prawdy – satja-jugę  spontanicznie ją odzyskujemy.

Wedy przekazano po to, aby wiedza zachowała się dla potomnych. Przemyślnie upostaciowano opisywane siły i zjawiska przyrody w barwny panteon bóstw.

Źródło, czyli wszech przenikającą Świadomość, podstawę manifestacji wszelkich bytów, Wedy nazywają brahmanem – Tym, co się rozszerza.

Gdy ciemność niewiedzy skryła istotę prawdziwej, naturalnej religii – sanatana dharmy, uniemożliwiając bezpośredni kontakt ze Źródłem, TO stało się niezrozumiałym Bogiem, napawającym czcią, a w naszej kulturze wręcz bojaźnią.

Wedanta, czyli upaniszady, pisma stanowiące ukoronowanie i esencję treści Wed, określa Źródło jako samoświetlną Świadomość, jedyną Rzeczywistość (Sat) i zarazem szczęśliwość (ananda).

Brahman zapragnął się podzielić i dlatego „wymarzył”, czyli wyprojektował z siebie wszechświaty. Dusze ludzkie, Jego cząstki, jak iskry jednego, ponadczasowego Ognia rozlatują się w nieskończonej przestrzeni, w miarę zagęszczania się energii (materii) stopniowo przybierając coraz gęstsze ciała.

Świat jest zatem iluzją, majakiem (mają)… zrodzonym z pragnienia

Nasi Przodkowie postrzegali jednego Boga upostaciowanego przez cztery istotności:

Mądrości – Perun – Stwórca. Bez atrybutu.
Prawa – Perkun – trzymajacy w ręku atrybut prawa, kunę czyli obręcz.
Mocy – Świętowit, z atrybutem – miecza i konia.
Życia – G’Run (Ku życiu) z atrybutem – rogu obfitości.

Kosmologia wedyjska mówi o dziesięciu wymiarach zwiniętych w struny, nadprzestrzeniach, olbrzymich próżniach w obszarach zbitek galaktyk, szczegółowo opisuje też wszystkie rządzące wszechświatem prawa – grawitację, odpowiedzialną za jego rozszerzanie się, przeciwnie doń skierowaną siłę napięcia powierzchniowego na jego obrzeżach, siły elektromagnetyczne, oddziaływania słabe i silne, cząstki elementarne itp.

swiatlo i jednorozce

Wszystkim siłom i zjawiskom nadano imiona bóstw, zaś cząstkom elementarnym nazwy zwierząt. Ich listę sporządził dr Raja Ram Mohan Roy, autor książki „Vedic Physics”.

I tak na przykład zwierzęta udomowione to bozony, zwierzęta dzikie – fermiony, ptaki – cząstki pola; krowy to fotony, owce, kozy, konie – jeszcze inne cząstki.

Dla przetrwania młodego wszechświata najważniejsze były dwie przeciwstawne siły: grawitacja i napięcie powierzchniowe. Gdyby grawitacja była za słaba, napięcie powierzchniowe spowodowałoby skurczenie się wszechświata do zera. Grawitację uosobiono jako Bryhaspatiego, zaś napięcie jako demona Wrytrę.

Nasze istnienie zawdzięczamy Indrze, sile elektryczności, który pokonał Wrytrę w zaciętej walce. Między innymi, zagonił on rozproszone krowy (fotony) do jaskini, czyli na granice wszechświata.

Mówiąc o Wrytrze, warto wspomnieć, że stał się on później… biblijnym szatanem. Jasne staje się też pochodzenie świętych krów w hinduizmie.

Dlatego właśnie Indrze poświęconych jest najwięcej wedyjskich hymnów. Okazuje się, że liczba hymnów też jest kodem, który można odczytać. Wisznu to cały wszechświat (wszystkie wszechświaty), jego pierwotną wibracją (OM, Słowem) jest Saraswati, Rudra to promieniowanie kosmiczne, itd.
Jajo wszechświata składa się z trzech rejonów: ziemi, strefy pośredniej i nieba. Ziemia to materia, sfera pośrednia – pole elektromagnetyczne, niebo – pole kwantowe. Światło kwantów, poruszające się skokowo, jest światłem wtórnym, wytworem Świadomości. Światło Świadomości jest nieruchome. Jak pamiętamy, TO jest samoświetlne…

Ziemia jest obszarem obserwatora, bowiem obserwujemy wszystko ze świata materii. Pośredni świat energii oraz niebiański świat światła nie są bezpośrednio dostępne naszym zmysłom.

Można powiedzieć, że wszystkie trzy światy są jakby perforowane; dopiero po nałożeniu ich na siebie „dziurki” mogłyby się wypełnić, co umożliwiłoby ogląd całości. Jednak taki całościowy ogląd dostępny jest tylko oświeconym mędrcom, którzy rozwinęli postrzeganie pozazmysłowe.

Nie wiadomo, kiedy powstały Wedy, uważa się, że są wieczne. Wiedza jest naturą wszechświata; trzeba tylko przypomnieć sobie, jak ją odczytywać.

Nie wiadomo też na pewno, kto Wedy ułożył. Okazuje się, że różni mędrcy (riszi), którym się to przypisuje, nie są tak naprawdę ludźmi: zapis wiedzy istnieje gdzieś na poziomie cząstek elementarnych – na przykład słynny Wasisztha, nauczyciel Ramy, to jądro atomowe, Mitra (bóg słoneczny) to elektron, a Waruna – proton. I tak dalej…

Agni to ogień wewnętrzny, który nas trawi, gdy cierpimy z powodu niewiedzy. Rozpala naszą wolę, spala nieczyste myśli i pożądania. Dzięki wielkiej ofierze wewnętrznej, riszi  zdobywa boską naturę, przeobraża siebie w wielkim  ogniu.

Staje się arya – co w sanskrycie znaczy:  ten, który uprawia (duszę jak) ziemię, walczy i wspina się na szczyty

Termin ten w żadnym wypadku nie określał rasy, lecz wartości duchowe; podobnie Juliusz Słowacki mówił o arystokracji ducha.

Riszi nie nawoływali do porzucenia świata jak późniejsi asceci, lecz pozostawali w samym jego centrum, uczestnicząc w domowych i polnych zajęciach zwykłych ludzi, nauczali, że… poznawszy zakamarki „domostw świata tego” dochodzi się do poznania własnych.

W hymnach nie ma aury cudowności czy jakiejś nadprzyrodzonej tajemnicy, jaśnieje w nich sielskość kultury, uprawiania ziemi i… tej cichej, spokojnej, mozolnej i cierpliwej, codziennej pracy nad sobą.

Jeśli praca jest dobrze wykonana, stajemy się arya, urodzeni po raz drugi, urodzeni z siebie samych.

Rozumiemy, że to my sami jesteśmy kapłanami naszego ognia, siewcami naszego poletka, zdobywcami światła i wojownikami o prawdę.

Bogowie są w nas, mówią hymny wedyjskie, są mocami, nad którymi uczymy się panować, ale i opiekunami, którzy odpowiadają na każde nasze zawołanie, inkantację…

1 Nadswiadomosc

Matryca, zwana  Wielką Matką jest stanem naszego wnętrza i jego projekcją.

Wgląd w macierz, którą obserwować można w poszerzonym stanie umysłu, przedstawia obraz neutralnej w swojej istocie matrycy, której kształt i inteligencję określa świadomość każdego istnienia.

Jest holograficznym, fraktalnym ekranem, żyjącą strukturą para-neuronowych relacji, która odbija nasze wewnętrzne stany duszy.
Matryca odbija nasze potrzeby i pragnienia, które powstają z naszych przekonań i wyobrażeń na temat świata.

Dzień po dniu…  w przestrzeni naszego umysłu układamy sobie obraz, z którego powstaje nasz światopogląd i pod jego dyktando –  budujemy obraz rzeczywistości, która się nam materializuje.

W ten sposób stwarzamy nasz los otulony Macierzą, w której wnętrzu zadziewa się nasz świat.

earth_angel

Poszerzone widzenie Wielkiej Matrycy i jej lustrzanej – matrycowej roli w istnieniu, wyjaśnia m.in:
–   prawo przyciągania, którego zasadę określa konsekwencja zasiewu i zbioru,

–  interakcję świadomości obserwatora i obiektu obserwowanego, czyli kwantowe rozważania nad naturą procesów, w których wynik działań determinowany jest przez nastawienie prowadzącego eksperyment,

–  wzajemne połączenie, telepatię, widzenie poza czasem oraz wszystkie fenomeny, które są pochodną życia w Macierzy – wspaniałej, fraktalnej, holograficznej, nieskończonej i wiecznej przestrzeni.

Jej piękno sprawia, że ślemy w nią żarliwe modlitwy, malujemy ją podobiznami pełnymi uroku świętych i oświeconych…

Matryca jest wszystkim, czego potrzebujemy, by nieustannie i od nowa przejawiać się w kolejnych światach. Rodzimy się w niej i odchodzimy w niej w następne przestrzenie jej nieskończonej miłości.

Od nas zależy – czym siebie i ją wypełniamy –  jakie emocje uczuć, słów i myśli wysyłamy w jej stronę – takim staje się nasze życie…

WYBÓR DROGI

Istnienie jest wielkim doświadczaniem, podczas którego możemy poznać naturę Matrycy i zacząć się z nią świadomie komunikować.

W oparciu o ten cybernetyczny mechanizm rzeczywistości oraz jej nieskończone zasoby –  mamy możliwość świadomie projektować swój świat, wg. naszych jasnych myśli i marzeń.

Pogłębione zrozumienie życia – to docenienie kreującej siły umysłu, który napędzany filmami naszych wyobrażeń i wewnętrznych przekonań,  uczuć i pragnień –  stwarza świat i jego ciągłą przemianę.

Uśmiechnięta Matryca jest stanem wewnętrznego świata człowieka, który zrozumiał plastyczną rzeczywistość Macierzy. Zaczął kształtować ją wg zasad współodczuwania, komunikacji na falach wysokich wibracji serca, zrozumienia, radości oraz miłości dla wszelkiego życia.

Tak wygląda świadoma droga łagodnej zmiany swojego świata, poprzez cierpliwe i uważne przyjrzenie się własnym negatywnym przekonaniom i ich zmianę…

1-calus-dla-dzrewa

Świadomość egzystencji w neutralnej Matrycy powoduje poszerzenie naszego rozumienia życia wewnątrz Światła Świateł, w Macierzy zwanej Źródłem…, na której rozpościera się Rzeczy Istność rozpięta na algorytmach tkających gobelin naszej subtelnej materii życia.

I jedynie od nas zależy…  w jakim kolorze, zapachu, emocji i świadomości siebie będziemy żyć w Tu i Teraz, poza przemijaniem.

Matryca jest dziełem wielkiego Architekta, który udostępnił nam zasady fraktalnego życia. Ono rozwija się samoistnie, holograficznie powtarza się uniwersalny układ relacji.

W tej przestrzeni możemy realizować swoje doświadczenie, sięgać po nieskończone możliwości talentów, uważnie dobierać słowa, oczyszczać myśli, by Matryca mogła odpowiadać nam harmonicznym obrazem życia w dostatnim spokoju i jedności –  ponad iluzjami wojen o przetrwanie.

Wielu jeszcze z nas… nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wypowiadanych słów…, bowiem każda nasza myśl, wyobrażenie czy przekonanie… wzmocnione i wyemitowane przez oddech i dźwięk jest realnym, fizycznym czynnikiem, który w postaci wibracji odciska się w naszej  rzeczywistości…
I z całą pewnością w taki czy inny sposób odzwierciedli się w niej w stosownym czasie…
Tak się składa, że nasze słowa stanowią połączenie czterech fundamentalnych dla naszego rozwoju energii, którymi są:
– energia oddechu – słowa wypowiadamy na wydechu, przy wydychaniu powietrza;
– energia dźwięku – słowa by zaistnieć poruszają struny głosowe, które wydają dźwięk;

– energia myśli – myśl zawsze poprzedza wypowiadanie słowa;– energia emocji – bardzo dynamiczna moc pobudzona i poruszona polem myśli.

Każda z tych energii sama w sobie posiada ogromną moc stwórczą, a połączenie tych mocy w słowie –  tę moc potęguje…
Świadomie wypowiadane  słowa to wspaniałe i potężne narzędzie o ogromnym potencjale…
A my… jak z niego czasem korzystamy ?…
1-klotnia
Słowami możemy zarówno… uzdrawiać, jak i uśmiercać – my wybieramy…
Bądźmy więc świadomi, że… wypowiadane przez nas słowa są  wyrazicielami i nośnikami energii naszej woli.
My i tylko my mamy wpływ na własne słowa i nieważne… czy wypowiadamy je wobec szerszego audytorium, czy do siebie pod nosem, czy na blogach w internecie…
Myślimy,  mówimy i  mamy…, ponieważ Matryca odpowiada na nasze słowa, myśli i uczucia.
Zarówno zdarzenia, które uważamy za szczęśliwe, jak i te, które uznajemy na nieszczęśliwe  – sami  zapraszamy wypowiadanymi przez nas  słowami do swego życia.
„Pech”, „przypadek” czy „oni”… to brak odpowiedzialności za samego siebie…, to wykręt znalezienia kozła ofiarnego za nasze własne projekcje…
1-zgoda

Na przełomie wieków XX i  XXI Matryca została naznaczona piętnem skojarzeń w klimacie psychotycznego braku wyborów.

Nadano Jej nowe imię Matrix i wpleciono w negatywnie uwarunkowany sens rzeczywistości, który  został wprowadzony do szerokiej świadomości społecznej przez twórców  takich filmów jak  „Matrix” i całego szeregu innych filmów jak choćby „eXistenZ”…

1-matrix_pigulka

Obrazy te są jedynie jednym z elementów presji, jaką poddaje się nas, by tworzyć z nas otępiałe, nierozumne i zalęknione maszyny – niewolników obsługujących wyspy szczęścia, na których wiodą swe życie „panowie tego świata”.

Idee destrukcji, wojny i niepokoju, głodu i niedostatku, doktryny braku zaufania, walki i śmierci…  wszystkie te obrazy  zaciemniają nasze postrzeganie – tworząc w nas rzeczywistość zagrożenia.

Matryca jednak  – będąc neutralną – nie różnicuje i nie zatrzymuje niczego ponadto to – co sami wysyłamy w jej przestrzeń, dzieląc w kategoriach dobra i zła, zależnie od przyjętych przez nas trendów – pokoju lub wojny…

Macierz odbija te obrazy, a Rzeczy Istność materializuje je wg. nadawanego z naszego wnętrza scenariusza.

Zwycięstwem i Przebudzeniem jest zobaczenie poplątania, w którym egzystujemy na co dzień, matni programów w postaci norm i nakazów, sterujących naszym postępowaniem.

Nie ma na zewnątrz odpowiedzialnych za dzisiejszy obraz świata – to każdy z nas ponosi odpowiedzialność za świat, który tworzy i tylko od każdego z nas  zależy, w którą stronę popłynie jego okręt i  na jakie wody wyniesie nas nasza  sprawcza moc.

Jakimi będziemy ludźmi dla siebie i dla innych czujących istot…

Wgląd w to – co toczy się w głębi każdego z nas nie jest rzeczą ani łatwą ani prostą, ponieważ  równoznaczne jest z początkiem upadku wszystkich iluzji ja snujemy na temat siebie, świata i wzajemnych relacji.

Matryca osoby żyjącej w poplątaniu odbija jej jedyną prawdę, którą każdy samodzielnie w sobie stworzył na przestrzeni lat w oparciu o normy narzucone w procesie udomawiania i indoktrynacji… a także w oparciu o zasłyszane półprawdy i niejasne dogmaty i…  przekształcił je w swoje ugruntowane przekonania oraz  wyobrażenia.

W ten sposób sferyczne pole percepcji wykrzywia takiej osobie każdy obiektywny fakt, zdarzenie, informację – zakłócając  komunikację, co powoduje, że w konsekwencji  porozumienie z taką osobą często staje się niemożliwe…

Ponieważ… podobne przyciąga podobne –  ludzie żyjący w poplątaniu… zaczynają spotykać ludzi podobnych sobie – pogrążonych w ideach nienawiści, żyjących w ideach uprzedzeń religijnych, kulturowych i rasowych, którzy  zachowują się zawsze tak samo –  nie słyszą nikogo, nie widzą niczego poza własnym osądem i interpretacją i wyobrażeniami…

Ich Matryca więc… krystalizuje się wg. ich życzeń…

Światowy system władzy, od setek lat koduje ludzi lękiem, a ich świętą Macierz – Wielką Matkę, zastępuje Bogiem Wojny i odwetu na człowieku przebudzonym.

I w  takim świecie przekonań – na przełomie wieków  żyjemy wśród cieni, urojeń i nieustannego zagrożenia, walcząc ze sobą, gdzie Matryca stała się matnią, a my pytamy…

– kto temu winien ?

– jaki diabeł skłóca ludzi i odbiera im moc jedności serc ?

Karmieni kłamstwami, uczeni szukania odpowiedzi na zewnątrz,  zaśnieni  w iluzji programów –  nie dostrzegamy prostej zasady, w której – Wielka Macierz odpowiada nam tym samym – czym wypełnione są nasze wnętrza…

Miejmy na uwadze fakt, że…

Z każdej dobrej drogi można zbłądzić…, podobnie jak – z każdej złej drogi można zawrócić… 🙂

zycie-to-echo

Filmik, który każdy powinien zobaczyć:

The Living Matrix – Żyjąca matryca,  napisy PL

http://anyfiles.pl/The+Living+Matrix+-+%C5%BByj%C4%85ca+matryca+napisy+PL+uci%C4%99ta+g%C3%B3ra+i+boki/Ludzie/video/103841

Źródła:

  • cytat zaczerpnięty z książki „Wojownik pokoju” – Kim Michaels

–  http://forum.swietageometria.info/index.php?topic=59.0

–  http://abelikain.blogspot.com/2013/12/fizyka-skryta-w-wedach.html

–  http://abelikain.blogspot.com/2013/07/kim-sa-sowianie-i-wedy.html

–  http://www.jantra.com.pl/pliki/artykuly/art06.html

Reklamy

100. Co jest najpiękniejsze ?

1-Zwierzeta_milosc_25

Co jest najpiękniejsze ?

MIŁOŚĆ…

Inteligencja bez miłości czyni cię przewrotnym

Sprawiedliwość bez miłości czyni cię nieugiętym

Dyplomacja bez miłości czyni cię hipokrytą

Sukces bez miłości czyni cię aroganckim

Bogactwo bez miłości czyni cię sknerą

Ubóstwo bez miłości czyni cię radykałem

Władza bez miłości wiedzie di tyrani

Praca bez miłości czyni cię niewolnikiem

Naiwność bez miłości pozbawia cię wartości

Modlitwa bez miłości czyni cię egoistą

Wiara bez miłości czyni cię fanatykiem

Krzyż bez miłości staje się udręka

Życie bez miłości traci sens…

a.dziecko i świnka

1 miłość misiów

99. Świadomość Tu i Teraz…

1-medytacja

Bądź świadom tego, co dzieje się teraz z Twoją energią – gdzie płynie i co zasila…

Bądź świadom każdej swojej myśli, emocji, każdego uczucia, każdego wyboru i każdego działania…, ponieważ wszystkie one splatają się w łańcuch przyczyn i skutków – tworząc twoje życie… (Braterstwo Światła)

 

Wszyscy byliśmy w błędzie… To, co nazywamy „materią” jest energią, której wibracja została spowolniona do poziomu odbieranego przez nasze zmysły” – A.Einstein

 

1-dziecie i wir

Poniżej, ciekawy wywiad z Jackiem Sokalem, w którym m.in. poruszane są zagadnienia…

Rzeczywistość tworzymy dzisiaj…

Dlaczego robimy to – co robimy…?

Bóg codziennie odradza się w nas na nowo…

Praktyka wdzięczności – wszystko dzieje się dla mnie,  a nie przeciwko mnie…

 

98. Pamięć Wszechświata – Kroniki Akaszy…

1-kroniki1

Poniżej, zamieszczam wywiad A. Berdowicza przeprowadzonego z G. Orr, w temacie zapisów w „Kronikach Akaszy”:

„… Im wyżej wznosisz się energetycznie – tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że wszystko jest Jednością…
To, co dziś wydaje się złe…, jutro może okazać się być dobre i na odwrót…, wszystko, zawsze można  zmienić…
Dlatego musimy patrzeć na Całość…, nie na jedną rzecz oddzieloną i nazwaną jako – dobro czy zło, lub coś pośredniego…”

Czasami… wolelibyśmy żeby coś było inaczej, ale jedynie teraz… możemy się uczyć z tej konkretnej sytuacji, która właśnie się zadziewa…

Wróbelek pomimo...
Z punktu widzenia świadomości… wszystko zadziewa się teraz…
Jako istoty ludzkie jesteśmy ograniczeni – widzimy tylko małe fragmenty większej układanki…
Lecz na wyższym poziomie świadomości – widać jak wszystko wydarza się w tym samym czasie…
Rozwój jest niczym… otwieranie obiektywu…, nastawianie ostrości,  by lepiej widzieć całość obrazu – a nie tylko jego część…

Każdy sam dla siebie pisze scenariusz swego życia – nic nie zadziewa się bez naszej zgody…
Jest opieka, jest doradztwo ale… nie ma przymusu, – na poziomie duszy – przymus nie istnieje…

Ego bardzo chciałoby mieć wolną wolę ale… jej nie ma…, każdego dnia zaciekle walczy o przetrwanie…

1-kroniki2

Tam gdzie jest światło-dusza – tam też jest i cień-ego…, jedno nie istnieje bez drugiego…

Jako istoty ludzkie doświadczamy przeciwieństw – żyjąc w dualności…
Doświadczamy miłości i światła, ale… mamy również ego i… to daje nam wybór – możemy wybrać – czy wywołać więcej miłości, czy… przeciwnie…
Dusza pragnie abyśmy nauczyli się wybierać właściwie…

Czegokolwiek człowiek potrzebuje do rozwoju – to to znajdzie…

Nasza wiedza nie upoważnia nikogo z nas do tego – aby wtrącać się w życie innych…

NAMASTE dziecko

Wybaczanie innym – nas wyzwala…

Gayatri Mantra

 

 

Stań się jak kwiat otwierający swoje serce w kierunku słońca i dostrzeż, że to jest właściwie ta istotna rzecz, której możesz nauczyć się na tej Ziemi. Otwórz swoje serce na Boga, trwaj w tej ciszy, w tej oczekującej postawie, wiedząc, że będziesz wypełniony miłością. Z takim nastawieniem możesz zrobić wielkie rzeczy, ponieważ twoje serce otwiera się na nową rzeczywistość. – (Mistrz Morya)

a-dziecko i słonecznik

Dźwięk OM jest bardzo potężny…

” Om bhur bhuvah svah

Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yo nah pracodayat”

Iluzja fala

„Ziemia, Przestwór, Niebosa

medytujmy tę chwałę promiennie Boga Słońca

Niech natchnie On nasze myśli”

Gayatri Mantra stanowi modlitwę do Savitura (postaci Boga opiekującego się Słońcem).

Jest to swoista medytacja nad Jego doskonałym Światłem połączona z prośbą o świecenie intelektu.

Wedyjskie przekazy głoszą, że Gayatri Mantra jest najpotężniejszą z mantr i posiada moc niweczenia karmy…

„… Wierzę,że błogosławieństwo Wielkiej Matki Gayatri może ochronić przed niepomyślnym układem Planet, problemami fizycznymi, złymi duchami, zmiennością umysłu i postawy…”

Poniżej, kilka słów o wspaniałych ludziach: Annie i Tomaszu  Rucińskich, propagujących w swoich książkach wspaniałą starożytną wiedzę zapisaną w Wedach…

 

Ziemio, ma Ziemio, Matko wszelkiego stworzenia

Odkryj przed nami historię swego istnienia

Nieś ją, wietrze, nieś wszystkim ludziom

Niech ich serca wreszcie się zbudzą 

Ziemio, ma Ziemio, praojcowie nasi tu żyli

W zgodzie z przyrodą rytmem słońca i księżyca żyli

W gwiezdne noce z ogniem tańczyli

Mądrość bogów Słowian dzierżyli 

Ziemio, ma Ziemio, krew moja z twoją się splata

Płynie, wciąż płynie, od źródła po krańce świata

Nieś mnie, Ziemio, nieś poprzez życie Znacz mi drogę serca swego biciem 

Ziemio, ma Ziemio, Matko wszelkiego stworzenia…

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Nasza „Fizyczność” i Duchowość…

„…Jesteś Twórcą swojej rzeczywistości…, swoich życiowych doświadczeń…

Tworzysz własną rzeczywistość nawet wtedy – gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy, z tego też powodu często tworzysz nieświadomie…

Kiedy jesteś świadoma/y własnych myśli i świadomie się nimi posługujesz – wtedy jesteś świadomym Twórcą własnej rzeczywistości – to właśnie było twym celem gdy podejmowałaś/łeś świadomą decyzję o wejściu w to ciało…

Jesteś wolna/y i zawsze byłeś wolna/y…

Z wymiaru niefizycznego stworzyłaś/łeś siebie samego, teraz kontynuujesz tworzenie z wymiaru fizycznego…

Prawdziwa wiedza bierze się z doświadczenia życiowego…

Słyszysz tylko to – na co jesteś gotowa/y…

Powiedziałaś/eś chcę się narodzić

Nie ma rzeczy niemożliwych...

 

Serdecznie dziękuję Markowi za wspaniałą pracę w utworzeniu audiobuka 🙂 ❤

97. Przypomnienie – Nasza wielowarstwowa, subtelna budowa…

1-Pocałunek ognia z wodą

Era Wodnika to czas syntezy, to czas łączenia energii jakościowo odmiennych…

Obrazowo można by to przedstawić jako… pocałunek, zespolenie  Ognia z Wodą – chłodnego intelektu, będącego domeną męskiej energii…  w objęciach  gorącego uczucia serca, wyrażającego się przez energię żeńską, w wyniku połaczenia których – rodzi się trzecia –  nowa, subtelna jakość niczym… para wodna – będąca efektem połączenia tych dwojga…

To właściwy czas, o którym… z wypiekami na twarzy czytaliśmy w różnych starych księgach czy przepowiedniach…, podczas którego – w procesie Objawienia – zaczynamy intuicyjnie łączyć naszą intelektualną wiedzę z mądrością uczuć naszych serc i odkrywać oraz rozumieć to, co dotychczas jawiło nam się jako mgliste, nieuchwytne wrażenie…

Owa synteza prowadzi nas  do doświadczenia  transformacji, mającej głównie na celu –  zmiany na poziomie świadomości –  dotychczasowego myślenia  zorientowanego głównie na osiąganie celów…,   na myślenie zorientowane na –  podnoszenie własnych wibracji i  poszerzanie swej świadomości…

Niczym w teatrze… następuje Objawienie, podczas którego  zasłona zostaje uniesiona i  odkrywają się przed nami… Wielkie Tajemnice Wszechświata, które dotychczas znane były jedynie nielicznym – „wybranym” oraz „wtajemniczonym”…
Dostępujemy zaszczytu czerpania poznania z różnego rodzaju źródeł wiedzy w postaci ogromnej lawiny informacji… i każdy
z nas otrzymuje sposobność poznania ukrytych dotychczas sekretów… zawartych m.in. w pradawnej kulturze wedyjskiej, medycynie tybetańskich Mnichów, głębokiej mądrości słowiańskich Mędrców, tajemnicach transformacji Energii, tajemnicach skrywanych w piramidach rozsianych jak się okazuje nie tylko w Egipcie lecz na całej Ziemi, etc…
I ten – kto jest „gotowy” – otwarty na – przyjęcie, z-rozumienie i zastosowanie tej wiedzy w swoim życiu – zaczyna znacznie przyspieszać swój rozwój i w znacznie szybszym stopniu niż dotychczas – poszerzać swoją świadomość…

Zaczynamy coraz klarowniej rozumieć, że… ze względu na zachodzące wibracyjne zmiany w naszym Układzie Słonecznym – Wszechświat daje nam wspaniałą sposobność wzrastania  z  Ziemi do Gwiazd… 

Wnika w nas coraz więcej Światła…, w wyniku którego objawia się nasza własna tęczowa szata, zwana przez nas aurą…

Odkrywanie siebie krok po kroku… to najwspanialsze doświadczenie naszego życia…, bo kiedy docieramy do własnej Głębi…, to tak – jakbyśmy rodzili się na Nowo…

I kiedy uświadamiamy sobie… jak ogromny posiadamy potencjał…, jaką cudownie i perfekcyjnie złożoną – wielowarstwową i wielowymiarową Istotą jest każdy z nas – coraz łatwiej i sprawniej przychodzi nam świadomie obierać kierunek i prowadzenie nad naszą egzystencją w gąszczu zdawałoby się… chaotycznego, dzikiego życia…

1-czakry kolor

Większość Mądrych Ludzi dzielących się z nami swą wiedzą, informuje nas o tym, że… nie jesteśmy jedynie ciałem fizycznym – lecz, że w skład naszej Istoty wchodzi kilka różnych elementów i ciał…

Sanskryckie słowo “Prana” , chińskie „Czi” czy japońskie „Ki” – odnosi się do Siły Życiowej będącej źródłem wszystkich form energii wyrażającej się poprzez różne częstotliwości wibracji we wszystkich obszarach zamanifestowanego życia.

W składzie naszego systemu energetycznego zawiera się kilka głównych elementów, m.in:
* system czakr
* system kanałów energetycznych – meridianów
* oraz ciała subtelne zwane inaczej energetycznymi.

Czakry, z których rozróżniamy siedem podstawowych –  są centrami energetycznymi w naszym energetycznym systemie, są metafizycznymi wirami energii,  pełniącymi funkcję stacji odbiorczych, w których odbierana energia o różnej częstotliwości wibracji jest transformowana i poprzez meridiany dystrybuowana dalej…

Każda z czakr jako jedna z siedmiu wirów –  skupia się wokół jednego z siedmiu gruczołów dokrewnych w układzie hormonalnym naszego organizmu, a jego funkcja polega na pobudzeniu wydzielania hormonu przez gruczoł.

Właśnie hormony pochodzące z tych siedmiu gruczołów regulują wszystkie funkcje naszego organizmu –  z procesem starzenia się włącznie 🙂
Podczas, gdy medycyna konwencjonalna rozpatruje nasze ciało fizyczne w kategoriach chemicznych, obecnie wiemy już, że aby zaszła jakakolwiek reakcja chemiczna, musi zaistnieć w ciele przemiana energii elektromagnetycznej.

1- aura w cz.ramce

Energia ta m.in. płynie z umysłu, co wyjaśnia –  jak istotny jest jego związek z ciałem w utrzymaniu naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i mentalnego.

Z chwilą ustania transferu energii – nasze Życie zaczyna wygasać…

Tradycyjny, naukowy schemat analizowania zdrowia jedynie w kategoriach tego, co widzialne, ustępuje dziś miejsca – coraz częściej akceptowanym prawdom, że umysł i myśl poprzedzają oraz wpływają na materię fizyczną…, bo przecież –  myśl także jest formą energii !

Kanały energetyczne zwane meridianami, to z kolei rodzaj subtelnych arterii komunikacyjnych. Ich zadaniem jest rozprowadzanie energii życiowej po całym naszym systemie energetycznym.

Stare teksty indyjskie i tybetańskie mówią o 72000 meridianów, Chińczycy natomiast twierdzą, że jest ich około 350000…, jak jest naprawdę ?

Każda z czakr składa się z małych obracających się w szybkim tempie wirów, z których każdy – przemienia energię rezonującą na określonej częstotliwości ruchu wirowego. Są one bardzo czułymi instrumentami i natychmiast reagują na nasze toksyczne, negatywne myśli czy emocje…

Czakry można określić jako skrzące się,  błyszczące migocące kolorami tęczy wirujące koła, będące swoistego rodzaju transformatorami przetwarzającymi energię, które gdy – harmonijnie wirują – przyciągają i rozprowadzają w naszym  wnętrzu życiodajną pranę…

1-AURA 1-aura2

Część tej energii nasze ciało wypromieniowuje  na zewnątrz tworząc… jedyną i indywidualną  dla każdego z nas  – piękną tęczową szatę energetyczną, wibrującą otoczkę – zwaną przez nas aurą, która emanuje indywidualnym obrazem naszego biopola, odzwierciedlającego  nasz holistyczny stan energetyczny – psychiczny, mentalny i emocjonalny, w zależności od stanu naszej psycho-fizycznej kondycji, samopoczucia,  emocji oraz naszych intencji, jakimi kierujemy się w życiu…

Nasze ciało fizyczne posiada swoje energetyczne, subtelne odpowiedniki w postaci tzw. Biopola połączonych, nakładających się jedno na drugie ciał energetycznych.

Do podstawowych ciał energetycznych, oprócz fizycznego należą: ciało eteryczne, ciało astralne, ciało mentalne, ciało intuicji, ciało karmiczne, ciało korony.

Każde z nich posiada swoją energię, właściwą sobie charakterystykę, zajmuje określoną przestrzeń i wyraża się w postaci linii siłowych oraz informacyjno-energetycznego promieniowania.

 

1- ciała energetyczne

Ciało Eteryczne –  znajduje się najbliżej ciała fizycznego i jest dokładną jego kopią a także nośnikiem sił kształtujących ciało fizyczne, jak również witalnej i twórczej siły życiowej oraz wszystkich fizycznych odczuć.

Składa się z cienkiej, subtelnej materii, niewidocznej dla oczu przeciętnego człowieka.

Ciało fizyczne i eteryczne mają wspólne pole energoinformacyjne z podobnymi cechami. Ciało to wychodzi poza ciało fizyczne na ok. 3-5 cm.

Ciało Astralne  – składa się z materii subtelniejszej niż ciało eteryczne. Jego kolory zmieniają się w zależności od naszego stanu emocjonalnego.

W normalnych warunkach utrzymuje się w odległości 5-10 cm od ciała fizycznego, jednak może pozostawać oddzielone od niego podczas stanu hipnozy, transu lub we śnie.

Przedstawia ono sobą nieustannie przepływającą, skondensowaną energię.

U osób bardzo emocjonalnych i impulsywnych zauważa się intensywniejsze i szczelniej ułożone różnokolorowe zagęszczenia energetyczne.

Wybuchy negatywnych emocji przejawiają się jako  zagęszczenia ciężkich i ciemnych kolorów: bordowo-czerwonego, brązowego, szarego, czarnego itp.

Częste uleganie negatywnym emocjom typu złość, agresja w stosunku do innych ludzi i sytuacji, obrażanie się wywołuje długotrwałe zagęszczenie negatywnych energii, co w późniejszym czasie może w sposób bardzo negatywny oddziaływać na zdrowie.

Ciało Mentalne – ma swą gamę kolorów uzależnionych od jakości naszych myśli.  Utrzymuje się w odległości ok. 10-20 cm od ciała fizycznego, powtarzając jego kontury.

Składa się z bardzo subtelnej energii planu mentalnego. Prawidłowe ciało mentalne ma jasnożółty kolor wychodzący z głowy człowieka i rozprzestrzeniający się na całe ciało. Podczas intensywnego myślenia ciało mentalne rozszerza się i staje się jaskrawe. W ciele tym znajdują się również kondensacje energetyczne, czyli myślokształty, które odzwierciedlają nasze poglądy i sposób myślenia.

Ciało karmiczne, zwane też  Ciałem Przyczynowym – jest ciałem subtelnym, nieśmiertelnym i towarzyszy człowiekowi, przechodząc z jednego życia do kolejnego w procesie reinkarnacji.

Ciało to jest ciałem duszy, ciałem przyczyn i skutków życia, które wybraliśmy.

Posiada ono pamięć i jest swoistym archiwum informacji o przeszłych zdarzeniach, doświadczeniach zebranych w poprzednich wcieleniach, a jednocześnie kumuluje w sobie wszystkie bieżące przeżycia.

Ciało Intuicji – jest ciałem energetycznym w kolorze ciemnogranatowym, koncentrującym w sobie nieświadome procesy.

Ciało Korony –  to wyższe ciało, które znajduje się w odległości ok. 80-100 cm od ciała fizycznego. U osób bardzo rozwiniętych duchowo ciało to może sięgać nawet kilku kilometrów.

Ma ono wygląd złotego jajka, które mieści w sobie wszystkie poprzednie ciała subtelne człowieka.

Zewnętrzna powierzchnia ciała korony posiada mocną i elastyczną ochronną warstwę o grubości ok. 1-2 cm. Stanowi ona dla człowieka ochronę przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Ciało korony zapewnia człowiekowi łączność ze Stwórcą, Siłami Wyższymi, otrzymując niezbędną dla człowieka informację i wiedzę. W tym ciele przechowywany jest program życia człowieka, czyli zobowiązania, które dusza człowieka powzięła przychodząc na świat w kolejnej reinkarnacji.

1-Aura teczowe jajo

c.d.n.

Korzystałam ze źródeł:

http://www.uleszka.uprowadzenia.cba.pl/webacja/szypow.htm

http://www.kosmoenergetyka.pl/home/struktura-bioenergetyczna-czowieka.html

http://stansiezmiana.pl/system-energetyczny-czlowieka-cz-i-ciala-subtelne/

Aby zacząć postrzegać aurę, dobrze jest na początek zacząć ćwiczenia z zapaloną świecą.

Usiąść wygodnie w zaciemnionym pokoju i zapalić świecę. Wyciszyć swoje myśli i wprowadzić siebie w stan relaksu…, jednocześnie cierpliwie wpatrywać się w płomień świecy lecz – nie bezpośrednio,  ale… delikatnie ponad nim…, przymrużając lekko oczy…

W miarę  postępu ćwiczeń, najpierw zobaczymy delikatny, jaśniejszy „obrys” płomienia…, w miarę jednak wykonywanych ćwiczeń ujrzymy piękne „halo” wielkości ok. 10-15 cm średnicy… 🙂

Kiedy to się zadzieje…,  możemy swoją uwagę przenieść na dłoń znajdującą się w zasięgu światła płomienia i spróbujmy ujrzeć aurę dłoni… Kolejnym krokiem jest próba zobaczenia swej aury w lutrze…  Niesamowite doświadczenie 🙂